APOLINARIO MABINI: Ang Pagitan ng Katalagahan at Pangangailangan


tapaya_muralAPOLINARIO MABINI: PAGHAMON SA TADHANA AT MULING PAGSILANG NG MAPANGHIMAGSIK NA KAMALAYAN

ni E. San Juan, Jr.
Professorial Lecturer, Polytechnic University of the Philippines
Walang kaibahan kung mamatay tayo sa gitna o dakong huli ng ating mahapding paglalakbay; ang salinlahing darating, nagdarasal sa harap ng ating libingan, ay maghahandog ng kanilang mataimtim na pag-ibig at pasasalamat, hindi mapait na pagsumbat. [It matters not whether we die in the middle or at the end of our painful journey; the generations to come, praying over tombs, will offer their tears of love and gratitude, and not of bitter reproach.]
–Apolinario Mabini
Palasak na taguriang “Sublime Paralytic,” o “Dakilang Lumpo,” si Apolinario Mabini, tanyag na bayaning naglingkod sa unang Republika ng Pilipinas na inilunsad sa Malolos, Bulacan, noong Enero 23, 1899. Hinirang siya ni Heneral Emilio Aguinaldo na maging tagapayo niya sa pagbuo ng gobyernong rebolusyonaryo sa Dekreto ng Hunyo 18, 1898.

Ngunit hindi si Aguinaldo kundi ang kaaway ang ultimong kumilala sa kanya. Tanyag siya sa naratibo ng imperyalistang gobernador W. Cameron Forbes: “The brilliant and irreconcilable Apolinario Mabini exercised a predominant influence in determining the policy pursued by his chief leading up to and following the rupture of friendly relations with the Americans” (1945, 51). Tila walang ironya ang pagtukoy kay Mabini. Puna naman ni Stuart Creighton Miller na si Mabini ay “ilustrado with lower-class origins with radical ideas of a ‘simultaneous external and internal revolution’ na siyang nakasindak sa elitistang pangkat nina Paterno, Buencamino, atbp. na kumikiling sa isang “oligarchy of intelligence” (1982, 38). Bunyag na ang oligarkong iyon ang tusong pumaslang kay Bonifacio, tagapagtatag ng Katipunan, at kumitil din sa buhay ng masilakbong Heneral Antonio Luna.

Karapat-dapat ang pagdakilang iyon kay Mabini. Subalit hindi iyon ang nagbukod sa kanya bilang pangunahing rebolusyonaryong dalubhasa, ang utak at pilosopo ng rebolusyonaryong lakas ng kolonisadong masa. Ang pambihirang katangian niya ay nasa pagkabatid sa tunay na katuturan at kahulugan ng pakikibaka para makamit ang mabisang kalayaan/kasarinlan ng sambayanan laban sa mananakop, Kastila man o Amerikano. Ang proseso, bago muna ang natamong layon, ang dapat idiin bilang desideratum.

Pagpapasiya kaagapay ng kolektibong praktika ang pinakamahalaga. Ang makauring kamalayang taglay ni Mabini ay produkto ng pagtambal ng namulatang kapaligiran, angking kakayahan, at malikhaing pagtatalik ng mga sangkap ng karanasan at karakter na nahubog ng mga pangyayari’t kolektibong danas ng inapi’t pinagsamantalahan.
Tatak at Lagda sa Talambuhay

Balik-tanawin natin ang pinanggalingan ni Mabini. Isinilang noong Hulyo 23, 1864, sa Tanauan, Batangas, si Mabini ay anak nina Inocencio Mabini at Dionisia Maranan na nagmamay-ari ng maliit na sakahan ng palay, tubo, mais at gulay. Uring pesante, malapit sa uring manggagawa sa kanayunan. Nag-aral sa paaralang lokal. Pagkatapos ng sekundarya sa gabay ni Padre Valerio Malabanan, nag-aral si Mabini sa San Juan de Letran (1884-85) habang nagtuturo ng Latin sa isang pribadong institusyon upang matustusan ang mga pangangailangan. Tumigil siya sa Lipa noong 1886-87, nakihalubilo sa karaniwang tao roon.

Noong 1888, kumuha siya ng abogasya sa Unibersidad ng Santo Tomas at nakasulit noong 1894. Dahil sa sakit na polio, naparalisado siya noong Enero 1896 habang aktibo sa kilusang pampropaganda nina Jaena, Del Pilar at Rizal. Dinakip siya dahil sa pakikisangkot sa Katipunan (damay sa kaibigang Adriano) at ibinilanggo sa Ospital ng San Juan de Dios noong Oktubre 1896 (Corpuz 2002, 212).

Di naglaon, kapiling na si Mabini ng insureksiyong lumaganap mula sa mabangis na labanan sa Cavite. Noong Hunyo 1898, hinirang siyang pangulo ng Gabinete ni Hen. Aguinaldo, bukod sa katungkulan bilang kalihim ng kalakarang panlabas. Sinulat niya ang maraming dekreto ng pamahalaang rebolusyonaryo (hanggang Mayo 1899) bago nadakip ng mga Amerikano noong Disyembre 1899. Dalawang taon pagkaraan, sanhi sa paglalathala ng mga artikulo niyang nagtatanggol sa rebolusyon, ipinatapon siya sa Guam noong Enero 1901. Nang bumalik siya sa Pilipinas dala ang natapos na testimonyong La Revolucion Filipina, nadamay siya sa salot ng kolera’t pumanaw noong Mayo 13, 1903 sa edad na 39 taon.

Si Mabini ay mababansagang isang pangyayaring mapangahas sa kasaysayan ng lahi. Sa pagitan ng kanyang pagsilang at pagkasawi humagibis ang buhawi ng mga pagbabago. Walong taong gulang si Mabini nang sumiklab ang aklasan sa Cavite noong 1872, Maraming filibusteros na mestizo’t creole ang ipinatapon sa Marianas, bukod sa pagbitay sa mga paring Burgos, Gomez at Zamora. Dahil doon, lumipat sina Marcelo del Pilar at Graciano Lopez Jaena sa Espanya at nagtatag ng La Solidaridad sa Barcelona noong Disyembre 13, 1888, 24 edad si Mabini noon, kapapasok lamang sa UST (Constantino 1975, 154-55).

Mabilis at matarik ang agos ng kasaysayan. Apat na taon pa, nakisalamuha na siya sa mga kapanlig ng Liga–nina Domingo Franco at Andres Bonifacio–kung saan siya ang sekretaryo ng Supremong Kunseho. Nakagraduweyt na si Mabini sa kurso ng pakikitunggaling anti-kolonyal. Hindi kataka-taka na imungkahi niya pagsabog ng digmaan laban sa Amerika: “Hindi natin makakamit ang kalayaan ng ating bayan kung hindi natin iaalay muna ang ating laya para sa kanya” (Zaide 1970, 285). Maidaragdag dito bilang talababaan: sa interogasyon ni Rizal, sinabi niyang hindi ni kilala si Mabini–walang dudang pag-ilag ito sa lambat ng mga awtoridad (Palma 1949, 278). Kakatwa ang inog ng mga kaganapan na naging malapit si Mabini kay Heneral Paciano Rizal sa kasagsagan ng pagbalikwas laban sa Espanya (Alvarez 1992, 203).

Sa pakiwari ko, si Mabini ang unang kritiko ng sambayanan laban sa rasismong ideolohiya/politika ng imperyalismong U.S. Siya ang anti-imperyalistang diwang patnubay ng mga naghihimagsik. Kaugnay nito, siya ang unang teoretikang kamalayan na lumikha ng konsepto ng bayang naetsa-pwera, ang nagkakaisang hanay (united front) ng inalipusta’t dinuhagi, na tutol sa hirarkya’t makauring kaisipan ng ilustrado’t kolonyalismong inuugitan ng Simbahan. Tutol siya sa pribilehiyo ng mga may-ari ng lupa, ng petiburgesyang kasabwat ng olikarko’t kapitalistang panginoon. Samakatwid, si Mabini ang unang organikong intelektuwal–ayon sa partikular na depinisyon nito ni Gramsci (1971)–ng masang sumasalungat sa pwersang sumusugpo sa makataong adhikain nito. Bagamat taglay ang edukasyong pormal sa abogasya, nakasanib ang sikap at talino sa mapagpalayang kilusang pangmasa, una sa Liga Filipina at sumunod, sa lideratong rebolusyonaryo. Sa gayon, hindi ilustrado sa ugat at tunguhin si Mabini.

Rasismo at Pambansang Kaligtasan

Sa kabila ng inimbentong “sanduguang kasunduan” nina Legaspi at Sikatuna noong Siglo 1600, hindi mahulagpusan ang pagkakaiba ng mga bagay-bagay. Nakukulayan iyon ng hidwaan ng mga uri sa lipunan. Ang hugis ng katawan at mukha ay naging simbolo’t senyas ng ideolohiya, ng pagpapahalagang moral o espirituwal. Sa halip na rasyonalidad, lasa at damdamin ang namagitan. Magayumang talinghaga ang lumpong katawang ginagabayan ng mataray na utak.

Subaybayan ang takbo ng Zeitgeist sa modo ng produksyong materyal sa lipunan. Naglaho na ang Siglo ng Kaliwanagan, lumaganap na ang sensibilidad ng kontra-repormasyon, ang milyu ng Inquisition. Mula pa sa kilusang sekularismo nina Burgos, Gomez at Zamora, noong unang hati ni Siglo 1800, litaw na mahayap ang pakiramdam ng mga sambayanang inaguriang “indio” sa pagkakabukod ng lipunan ayon sa katangiang pisikal—sa kulay ng balat, ayos ng katawan, marka ng tinig o bigkas, at iba pang makikitang tanda. Umaayon ito sa antropologong kaalaman sa Europa: ang imperyong puti ang siyang bukal ng sibilisasyon. Matindi ang sipat at kritika nina Marcelo del Pilar, Isabelo de los Reyes, at Jose Rizal sa rasismo ng Kastila. Natuto si Mabini sa kanilang halimbawa.

Ang pinakamatingkad na pagpapatibay sa mapagpasiyang saloobin ni Mabini hinggil sa rasismo ay makikita sa kanyang reaksyon sa manipesto ni Schurman noong Abril 5, 1899. Nakapaloob sa manifesto ang deklarasyon na di umano’y inilipat sa Estados Unidos ang soberanya ng Espana sa Pilipinas. Puspos ng kasinungalingan at kabulaanan iyan! sambitla ni Mabini. Nais ipataw ng Amerika ang dahas nila sa Pilipinas na noon pa man ay wala na sa kamay nila, dahil sa natalo sila ng armas ng rebolusyon. Paliwanag ni Mabini:

Anong palabas ito na naitambad sa siglong tinawag na sibilisado at may pinag-aralan ang isang bansa na marunong umibig sa kasarinlan at nakapagmamalaki sa kanyang wani sa hustisya ay siya ngayong gagamit ng pinagbuklod na dahas upang agawin sa isang mahinang bayan ang mga karapatan na, sa kanilang pagtitiwala, ay angkin nila ayon sa batas ng kalikasan. Nalugmok tayo sa matinding kalungkutan sa pagkabatid na ang mga magiting na mga bansa, na binigyan ng Banal na Maykapal ng mahal na misyon at kasangkapan upang mapanitili ang kapayapaan at katarungang unibersal, ay malamig at walang kibo sa harap ng kalapastanganang ito…. Tinutugis tayo ngayon ng perhuwisyong rasista, akalang nakapipinsala na sadyang malalim, malupit at walang humpay mula sa Anglo-Sahon ng Hilagang Amerika (Agoncillo 1974, 231; salin ni ESJ).

Pinagdiinan ni Mabini na ang rasismong gawi’t patakaran ng mananakop ay katumbas ng pag-kaalipin ng lahi. Ikinabit niya ito sa kasaysayan ng Estados Unidos, sa sistema ng pambubusabos sa mga katutubong Indio at mga esklabo inangkat mula sa Aprika. Iginiit ni Mabini na ang pagsakop ng Amerika ay “mangangahulugan ng walang patid na kaalipinan sa kamay ng mga taong talagang kaiba sa atin sa asal, kostumbre; mga panginoong ayaw makapiling ang mga taong balat-kayumanggi; mga mananakop na hindi natin matatakasan ng walang madugong pakikibaka” (Agoncillo 1974, 233-34). Kung ayaw nating maulit ang sinaunang kasaysayan, kailangan ang sama-samang interbensiyon.

Dumako tayo sa isa pang komprontasyong makatas sa katalasan ng paghimay sa masalimuot na suliraning pampulitika at katapangan ng diwa ni Mabini. Kaugnay ito ng kanyang pakikipagpalitang-kuro kay Heneral James Franklin Bell ng Estados Unidos. Sumulat si Bell kay Mabini upang balewalahin ang gerilyang taktika ng mga Pilipino. Sumbat ni Bell na matatanggap lamang ang digmaan kung maaaring manalo ang mga Pilipino; kung sila’y magpapatuloy, wala silang muwang sa sibilisasyon, sila’y dapat ibukod sa sangkatauhan at sa gayon sila ay kriminal na hindi makapagpapahalaga sa kabutihan ng gobyernong sibil na handog ng Estados Unidos. Litaw na rasyonalisasyon ito sa mabangis at walang awang pag-masaker ng mga katutubong nilalang.

Ano ang sagot ng paralitiko? Ikinatwiran ni Mabini na ang argumento ni Bell ay walang iba kundi, dahas ay makatwiran. Ang makapangyarihan ay tama at masusunod. Ang sibilisado’t makataong sentimyentong inaangkin ni Bell ay kunwari lamang, madaya’t mapanlinlang. Ang pakikitunggali ng mga Pilipino sa paraang gerilyang estratehiya ay pag-agap sa kahinaan ng rebolusyonaryong hukbo kumpara sa Estados Unidos. Gayunpaman, taglay ng kapwa naglalaban ang parehong dami ng panganib sa pakikipagsapalaran. Hindi kalabisan ito ng nagtatanggol sa kanilang tahanan at kanilang kalayaan. Napilit ang maliliit na bayan sa pagpili ng gerilyang pamamaraan sa harap ng panghihimasok ng malalaki’t maunlad na bansa. Bakit mali ito?

Mangahas Magnasa, Mangahas Humangad

Matining ang lohika ng pantas. Giit ni Mabini, ito ay “pagtatanggol sa ating karangalan at mga karapatang natural, mahanga’y pagbintangan tayong walang kabihasnan at walang pananagutan sa isang mabuting gobyerno… Kung tutuusin, ang gerilyang pagsalungat ay sagisag na may sapat na kalinangan ang mga Pilipino…. Ang resistensiyang kilos ng mga Pilipino ay hindi tulak ng pagkutya sa rasa kundi pinapatnubayan ng mga simulaing pinagpala’t binendisyunan din ng dugo ng mga ninuno ng mga sumasalakay sa atin” (Kramer 2006, 135-36; salin ni ESJ).

Hindi mapapasubalian ang tindig ni Mabini. Sa paglagom, maisususog: kung walang kalayaan at kasarinlan, walang identidad at dignidad ang sambayanan. Sa pakikibaka lamang mabubuo ang kaluluwa ng bansa, ang taal at dalisay na pagkatao na tatak ng humanidad. Malayo iyon sa sopistikong lohika ng mga upisyal ng imperyalistang hukbo, tulad nina Bell at MacArthur–ang huli ang siyang nagpatapon kay Mabini sa Guam pagkatapos bigyan siya ng lektura tungkol sa pagsasarili at kalayaan (Miller 1982, 161; San Juan 2004).

Ang dakilang katapatan ni Mabini ay hindi nakakuwadro sa karunungan niya sa agham o sa ibang disiplina. Iyon ay kaagpang sa transpormasyon ng kapaligiran. Laging handa si Mabini sa pagbabago, tulad ng pagkaparalisado niya bago lumahok sa pamahalaan ni Aguinaldo. Tanggap ang kapalaran, handang sumabak sa pagsagupa sa tadhana.

Masasalat ang gipit na sitwasyon ng paralisadong intelektuwal sa panahon ng gulo’t ligalig. May kakulangan sa balita, sa kabatiran. Ayon kay Ambeth Ocampo, nagkamali si Mabini sa hinuha niyang tutulong ang Amerika sa pagpapalaya sa Cuba. Sa isang liham niya sa mga rebolusyonaryo noong Abril 1987, nang siya ay nakabimbin sa San Juan de Dios Hospital mula Oktubre 1986 hanggang Hunyo 1987, ipinahatid niya ang proposisyon na kapag nakitang may malakas at organisadong masa na handang ipagtanggol ang kanyang karangalan at mga batas ng hustisya, mapipilitan silang maghunos-dili at humingi ng mabuting pakikipagpalagayan. Inamin ni Ocampo na mas masaklaw ang kaalaman ni Mabini kaysa kay Rizal tungkol sa tendensiyang heopolitikal ng Amerika (isinaad ni Rizal sa akdang “Ang Pilipinas Sa Loob ng Isang Siglo”).

Gayunpaman, hindi nahinto sa kabanatang iyon ang buhay ni Mabini. Nagbago ang pananaw niya pagkaraang masaksihan ang maniobra ng Schurman Commission at mga kakutsaba nito sa Kongreso ng Malolos. At pagkaraang makipagbuno kay Heneral Bell. Walang pasubaling nagbabago ang kaisipan allinsunod sa bigat ng daluyong ng mga pangyayari, laluna’t bukas sa diyalektika ng ideolohiya at dinamikong mekanismo ng produksyon na susi sa transpormasyon ng pagsulong ng lipunan. Nasakyan ni Mabini ang masalimuot na problema ng relasyon ng ideolohiya at relasyong panlipunan sa Pilipinas sa gitna ng digmaang Filipino-Amerikano ng 1899-1903.

Salamangkerong Tagapayo?

Nagkaroon ng pagkakataong maisapraktika ni Mabini ang prinsipyong anti-rasismo sa pagtulong sa himagsikang anti-imperyalista. Ano ang problemang hinarap ni Mabini nang siya’y makilahok sa grupo ni Aguinaldo noong tumungo siya sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898? At anong problema ang binuno niya nang mahuli siya ng Amerikanong sumakop sa Cuyapo, Nueva Ecija, noong Disyembre 10, 1899? At, sa wakas, ano ang magagamit sa mapanuring repleksiyon niya tungkol sa karanasan ng pakikilahok sa rebolusyon?

Hindi na kaila sa palaaral ang masilakbong kontradiksiyon ng mga uri sa Cavite at sa Malolos. Bunga iyon ng mga pangyayaring naglunsad sa gobyernong inugitan ng grupo ni Aguinaldo na hango sa prinsipalya’t maykayang uri. Bagamat hindi kasapi sa uring propitaryo, pinili siya ni Aguinaldo dahil sa dunong sa batas at pagtutol sa kolonyalismong Espanyol. At dahil din sa katanyagang umakit ng paghanga mula sa mga palaaral na insurekto. Ang pagsapi niya sa rebolusyon ay nagbuhat sa talino, karanasan, at makatwirang kapasiyahan, hindi sa katapatan sa pamilya o uring kinasibulan. Kapasiyahang indibidwal batay sa kolektibong sitwasyon ng lahing kinabilangan niya.

Nang kasangkot na sa administrasyon ni Aguinaldo, tumulong si Mabini sa pagsulat ng mga dekreto sa pagbuo ng mga pangasiwaan ng munisipyo’t probinsya noong Hunyo 23, 1898. Bagamat hindi pa tuluyang napapalaya ang buong kapuluan, intensiyon na ng Asambleang Popular na “ipakahulugan sa matapat na paraan ang layuning popular ng masa.” Ang diktadura ni Aguinaldo ay naghunos sa rebolusyonaryong pamahalaan noon Hunyo 23, 1898. Ang programa ng pamahalaan noon, ayon kay Mabini, ay isa lamang pansamantalang paraan habang hindi pa sumusuko ang Espanya: kailangang “makibaka upang matamo ang kasarinlan ng Piipinas na kikilalanin ng lahat ng bansa, at ihanda ang bayan upang maitatag ang Republika.” Kailangang umiral muna ang awtoridad at poder ng katutubong liderato kaakibat sa paglunsad ng mga institusyong kasangkot dito (Tan 2002, 33).

Dahil dito, bilang tagapagtaguyod ng disiplina ng kilusan, salungat si Mabini sa mapusok na asal ni Heneral Antonio Luna sa simula. Sa pagkatapon sa Guam, nagbago ang pagsipat at pagtimbang ni Mabini sa kontribusyon ni Luna sa pakikibaka nang siya’y paslangin. Ayon kay Agoncillo (1998, 216-223), doble-kara si Mabini. Hindi tumpak ang pagtayang ito sapagkat hindi nakalapat sa pasumalang pagsasanga ng landas ng gumaganap sa dula ng kasaysayan.

Nang sulatin ni Mabini ang gunita niya ng rebolusyon, may malawak at matayog na perspektiba na siya mula sa malahatang pagtanaw niya na inihasa sa Guam. Sa pagsusuma, ginamit ni Mabini ang isang diyalektikang metodo upang matimbang ang halaga ng paglilingkod ni Luna sa kabila ng mga kakulangan sa pakikipagkapuwa sa mga sundalo’t opisyal. Sa pakiwari ko, walang daya o pagkukunwari ang pagkilatis ni Mabini sa pagkatao nina Aguinaldo at Luna sa gitna ng kumplikadong sitwasyon nila.

Himaymayin ang mga Kontradiksiyon

Dalawa ang tangka ng mga dekretong niyari ni Mabini sa panahon ng emerhensiya. Ano ang determinadong paghahanay ng mga puwersang politikal-historikal noon? Bukod sa nais lusawin ang Republikang nadungisan ng Kasunduan sa Biak-na-Bato, hangad ni Aguinaldo na monopolisahin ang kapangyarihan ng lahat ng mga grupong lumalaban sa Espanya. isa na rito ang mga tropa ni Emilio Jacinto, ang katulong ni Bonifacio sa Katipunan, at ni Paciano Rizal, na hindi pa tuluyang nakipagsunduan sa mga ilustrado.

Inanyayahan si Jacinto ni Mabini na umanib na kay Aguinaldo pagkatapos mabuo ang kongreso sa Malolos. Ang pangalawang dahilan, sa puna ni Renato Constantino, ay makauri: ibuod sa personalidad ni Aguinaldo ang magkakahiwalay na lakas sa buong bansa na maaaring magbunsod sa anarkiya (1975, 206). Mungkahi ang hakbang na ito ni Ambrosio Rianzares Bautista, hindi ni Mabini. Sumunod ang proklamasyon ng independensiya sa Kawit, Cavite, noong Hunyo 12, 1898. Ngunit pagkatapos ng kunwaring sagupaan, sumuko ang Espanya sa Amerika noong Agosto 13, 1898. Babala na ito ng darating na digmaan.

Katibayan na hindi pa mabisa ang pag-angkin ng kasarinlan sa isang proklamasyon. Sa katunayan, nag-uumpisa pa lamang ang proyekto ng pagbuo ng bansa bilang republika. Ito ang dahilan kaya hindi siya sumang-ayon sa mga panukala nina Felipe Calderon at Pedro Paterno na ipataw ang Konstitusyong napagkasunduan sa Malolos sa pangulo (Aguinaldo) sapagkat ang binansagang kongreso sa Barasoain ay hindi tunay na kinatawan ng sambayanan. Ang mayorya ay hinirang ni Aguinaldo at hindi tunay na representatibo ng nakararaming mamamayan. Ipinahayag ni Mabini na ang naturang kongreso ay magsilbing tagapayo lamang; kailangan ang malakas, matipuno’t makatuturang liderato na, sa panahong iyon, ay taglay ng pangulo (Aguinaldo). Ang pinakaimportante ay ang nagkakaisang hanay laban sa kolonyalismo, pangalawa na lamang ang kasiping na kontradiksiyon ng mga uring bumubuo ng hanay.

Hindi nasunod ang mungkahi ni Mabini. Isinaisantabi ang mga egalitaryang mungkahi niya nina Calderon at mga kasabwat (Karnow 1989, 132). Tumiwalag si Mabini sa pamahalaan bilang Unang Kasangguni noong Agosto 23, 1898. Nagpatuloy siyang sumulat ng mga tudling “na pambuhay ng loob” na nailathala sa La Independencia, ang organo ng rebolusyon (Sevilla 2015). Sa naratibo ng kasaysayan, ang paglusob ng pwersang Amerikano ang nakaputol sa pagpapatuloy ng liderato ni Aguinaldo at mga tagapayong humalili kay Mabini: ang pangkat nina Paterno, Calderon, Buencamino, Legarda, Pardo de Tavera, Araneta, atbp.–mga ilustrado’t oligarkong handang makialyado sa imperyalismong Amerikano.

Tila umaalingawngaw sa lagusan ng kasaysayan ang masaklaw at matalas na babala ni Mabini na binitiwan niya nang pumutok ang sagupaan noong Pebrero 1899: “Hindi tayo makapangingibabaw sa araw na ito, ngayon, subalit maari tayong umasa na matatamo ang tagumpay sa kinabukusan kung kasama’t kaakbay natin ang taumbayan. Kung hindi, tiyak na tayo’y magagapi.” Nangyari nga ang hula, at lalong mangyayari pa hanggang hindi naisasaloob ang aral na, sa huling paghatol, ang masa lamang, hindi mga bayani o liderato, ang siyang tunay na humuhubog ng kasaysayan.

Simbuyo ng Makauring Lakas

Balik-tanawin muli natin ang konteksto ng digmaan. Wala pang apat na buwan mula nang iproklama ang Republika sa Barasoian noong Enero 23, 1899, nabuo na ang Schurman Commision ng Estado Unidos na inutusang magmungkahi ng awtonomiya sa rebolusyonaryong gobyerno ni Aguinaldo. Walang atubili sina Paterno at pangkat nito na tanggapin ang alok ng Schurman Commission, ang mapang-akit na bitag at pain.

Tahasang umayaw si Mabini. Pinalitan siya ni Aguinaldo; si Paterno ang naging pangulo ng gabinete. Ang bunga’t kinahinatnan ng pagsunggab ng kapangyarihan ng mga oligarko ay paghina ng hukbo’t demoralisasyon sa pagpatay kay Heneral Antonio Luna ng grupo ni Buencamino, na sinang-ayunan ni Aguinaldo. Sa gayon, naulit ang pagtataksil ni Aguinaldo na nag-umpisa sa pagpaslang kina Andres Bonifacio at kapatid pagkatapos ng kombensyon sa Tejeros noong Marso 22, 1897. Naulit ang kataksilan.

Hinirang si Mabini bilang puno ng Gabinite ni Aguinaldo noong Enero 2, 1899, pagkaraang magkasundo ang Kongreso sa deklarasyon ng Konstitusyon ng Unang Republika.Nilusaw ni Aguinaldo ang gabineteng ginagabayan ni Mabini, pumalit si Padro Paterno bilang premier. Ang mga kasabwat ni Paterno ang pumaibabaw sa liderato: sina Felipe Buencamino (na nagplano sa pagpatay kay Antonio Luna), Severino de las Alas, Mariano Trias, atbp. Nang mabalitaan ni Mabini na nakikipagtawaran na sina Paterno sa Schurman Commission, nainis siya sa mga taong naghahangad na independensiya ngunit ayaw makibaka. Hinulaan niya na na ang mga itong nasuya na sa pakikibaka ay walang silbi kung “isabalikat ang singkaw ng pagkaalipin” (Constantino 1975, 221).

Magkatugma ang komentaryo ni Constantino sa analisis ng historyador na si Teodoro Agoncillo sa Filipino Nationalism 1872-1970. Nabihag ng mga kinatawan ng prinsipalya’t mariwasang mestizo si Aguinaldo. Lumagpak ang gabineteng hawak ni Mabini sapagkat matipuno ang paninindigan niyang huwag magpakabulag sa gayuma ng Schurman Commission. Sinagot ni Mabini ang Manifesto nina Schurman, Dewey, Otis, Worcester, Denby & Charles McArthur na isinalin ni Agoncillo sa Ingles. Walang saysay ang Tratado sa Paris sa pagitan ng U.S. at Espanya sapagkat lumipas na ang administrasyon ng Espanya sa buong kapuluan. Ngunit di binigyan ng tinig ang mga delegado ng Pilipinas batay sa rason at batas pang-internasyonal. Pakutyang hagod ni Mabini:

What a spectacle it is to see that at the end of the century called enlightened and civilized, a people who know how to love their sovereignty and proud of their sense of justice now would use their accumulated force to wrest from a weak people the very rights which in their case they believe to be inherent in natural law!…Let us fight to our last breath in order to defend our sovereignty, our independence. ….if we lay down our arms our children will be in bondage and will not be able to recover; they will inherit from us nothing but misery and struggle which they will be forced to suffer if we do not continue the present war. If you wallow in poverty, chained to slavery, and then you come to think of what your children will be, do you now think it is sweeter to die? This abject suicide will be the fate of anyone who will allow himself to be duped by the poisonous promises of the North Americans (Agoncillo 1974, 231-32)

Kung maiging titimbangin, mas malalim at matalas ang kabatiran ni Mabini sa ideolohiya ng rasismo. Iyon ay nakakubli sa mga kabulaanang itinambad ng mga dayuhan tungkol sa demokrasya’t kaunlaran ng sibilisadong Kanluran. Ang rasismong gawi, prehuwisyong mapang-uyam sa katutubo, ang natarok ni Mabini na umuugit sa mabangis na dahas ng Amerika. Itong sipat ni Mabini ang pinakamakatuturang persepsiyon niya sa katangian ng mananakop batay sa kanyang malawak na kaalaman sa historya ng Estados Unidos, partikular ang negosyo sa mga busabos na bihag mula sa Aprika, at pagmasaker sa mga tribung katutubo, mga taal na nananahan sa kontinente. Dahil dito, maitatanghal kong si Mabini ay siyang walang-kapantay na propetikong dalubhasa ng rebolusyonaryong tradisyon ng lahi. Dinggin ang talakay niya:

…For wherever we turn we are being pursued by race prejudice, which is deep, cruel, and implacable in the North American Anglo Saxon…. Annexations, whatever form it may take, will result in our eternal slavery by a people so different from us in manners and customs, a people who do not want to see a brown people beside them, and a people from whom we cannot separate without resorting to armed conflict (Agoncillo 1974, 233-34)

Sandatang Utak ng Katawan

Sa arkibo ng mga pagkukuro’t interpretasyon hinggil sa kontribusyon ni Mabini sa pagsulong ng masa, ang pinakatagilid at mapanghamak ay iyong tuligsa ni Nick Joaquin sa dalawang kabanata ng A Question of Heroes tungkol sa bayani. Ang argumento ni Joaquin ay maibubuod sa isang pangungusap: Dahil si Mabini ay “Eminence Grise” sa likod ng Pangulo at siyang responsable sa mga dekreto ni Aguinaldo at mga hakbang nito sa pakikipagkapwa sa mga uring prinsipalya, creole at iba pang mariwasang ilustrado, hindi si Aguinaldo o Paterno ang sanhi ng pagkabulusok ng rebolusyon kundi si Mabini mismo. Ang pagkakawatak-watak ng mga pwersang tumututol sa barbarismong Yangki ay kagagawan ni Mabini, hindi ng mga katunggali o kakompitensiya sa larangan ng politika.

Maraming maling desisyon at akto ni Mabini ang sinisi ni Joaquin. Si Mabini raw ang hindi pumayag sa pagpapalaya sa mga bilanggong Kastila, kaya hindi nirespeto ng ibang bansa ang Republika. Si Mabini ang may kasalanan: hindi niya isinali sa tropa ng rebolusyon ang mga Kastilang sundalong nabihag. Sa huling paghuhukom, ang bukal ng mga kasalanan at pagkabigo ni Mabini ay isa: egotismo, pagkamakasarili, walang modo, lisyang taktika, walang kaparaanan. Sa maikling salita, lumaki ang ulo ni Mabini, na umastang isang Napoleon Bonaparte.

Akusasyon din ni Joaquin na walang prinsipyo si Mabini kundi sariling kapakanan. Wala siyang tiwala sa mga manggagawa o magsasaka, wala rin siyang paggalang sa mga kapwa ilustrado. Para kay Joaquin, si Mabini ay isang oportunistang walang interes sa estratehiya ng digmaan, sa mithiin ng mga maralita, o sa pangarap ng mga Creole, prinsipalya’t relihiyoso (bagamat itinaguyod niya sina Gregorio Aglipay at mga kapanalig, mga tagapagmana ng sekularistang kilusan). Mabigat na mga paratang ito–paratang na walang ebidensiya o matinong lohika upang seryosong isaalang-alang.

Sa masinop na pagsisiyasat, ang anti-rasismong kritika ni Mabini ay sumupling sa modernidad ng anti-kolonyalismong proyekto. Hindi lamang katwiran at batas ng kalikasan ang timbulan ng pakikibaka, na inihabi mula sa iskolastikong pilosopiya ni Santo Tomas Aquina at mga klasikong Stoikong pantas ng imperyong Romano. Ito ang laging tinatalakay ng mga iskolar (halimbawa, Reyno 1964). Tanggap na nabahiran ang kaisipan niya ng mga ideya nina Cicero, Althusius, Grotius, Spinoza, Hobbes at Locke (Sabine 1937). Maari ring may impluwensiya si Hooker at kilusang masoneria kay Mabini. Ngunit sa aking palagay, mas tumagos ang mga ideya nina Rizal, Del Pilar at mga kapanalig sa Solidaridad. Mahihinuha rin na ang partikularidad ng kirkumtansya ni Mabini ang higit na mabisa sa pag-linang at pag-unlad ng pangangatwiran at pagpapasiya.
Mapagbagong Praktika

Inisyatiba sa organisasyon ang idiniin ni Mabini. Nang pansumandaling nakahimpil si Mabini sa Rosales, Pangasinan, noong Oktubre 22, 1899, nagproklama siya ng isang manipestong humihikayat sa mga paring katutubo na magbuo ng isang simbahang pambansa. Ito ang naging inspirasyon kina Gregorio Aglipay at Isabelo Reyes sa pagtatag ng Iglesia Filipina Independiente (Agoncillo & Alfonso 1967, 279-281). Natupad ang mga pagsisikap nina Burgos, Gomez at Zamora na isabansa ang relihiyong hiniram sa mga misionero. Ang mga pari ay mamamayang kaagapay ng mga pesante, manggagawa, at karaniwang taumbayan na sinikil at binusabos ng mga prayle. Hindi tutol si Mabini sa pananampalataya, kundi sa abuso’t paglapastangang sinanay ng mga Espanyol sa Simbahan sa inihaing likod ng mga paganong bininyagan.

Ang tema o diskurso ng transisyon tungo sa kasarinlang pambansa ay sumasaklaw sa mga institusyong minana sa mga dayuhang umangkin ng katutubong espasyo. Iyon ay mga aparato ng ideolohiya, makina sa manipulasyon ng utak at puso, isip at damdamin. Kaya kailangang mabawi ang pagpapalakad ng mga institusyon mula sa kamay ng mga dayuhang mapagsamantala. Nagunita ni Mabini (nakintal sa kabanata tungkol kina Burgos, Gomez at Zamora sa La Revolucion Filipina)ang lakas ng kolektibong damdamin ng pakikiramay nang bitayin ang tatlong martir noong 1872.

Pagtuunan ng pansin ang tema ng politika ng kalumbayan at pakikiramay na inilarawan ni Mabini. Ang hapdi at pagkahabag, ang pighati’t pagsusumakit sa kahirapan ng mga nasawi, ang siyang pumukaw sa madla at bumigkis dito:

Lumikha ng mirakulo ang hapis; sa kauna-unahang pagkakataon nagkamalay ang Filipino sa kanyang kondisyon. Nagkamalay sa sakit, at samakatwid gumising sa katotohanan ng buhay, itinanong nila kung anong klase ng pamumuhay ang dinaranas nila. Ang pagkamulat ay masakit, at nagsusumikap manatiling buhay, lalong sumidhi ang kirot, subalit kailangang mabuhay. Paano? Hindi nila alam, at ang paghahangad na malaman kung paano, ang pagkabalisa sa pagtuklas ng kasagutan, ay siyang sumaklot sa kaluluwa ng mga kabataan sa atin. Ang kurtinan ng ignoransiya na inihabi ng ilang siglo ay biglang napunit sa wakas. Fiat lux, batiin ang liwanag, hindi na ito magtatagal, ang bukang-liwayway ng bagong panahon ay sumapit na (1969, 23; tingnan si Ileto 1998, 13-14).

Totoong nalugmok sa pighati ang nakiramay, nasindak at tuloy nag-isip. Umaahon na tayo sa larangan ng maramdaming pagpapasiya ni Rousseau at nasa bingit ng anarkistang haka-haka nina Nietzsche at Bakunin. Salungat sa haka-haka ng mga subalternistang historyador, bagamat maramdamin ang taumbayan, hindi sila napatangay sa sinumang panatikong mesiyas, kaya hindi naging terorista tulad ng mga Rusong pumaslang sa mga tsar noong siglo 1800. Bakit? Dahil may kolektibong kamalayan, hindi makasarili, taglay ang disiplina ng pesanteng umaangkop sa daloy ng panahon, klima, hangin, ulan. Ekolohikal ang etika ng rebolusyong ibinalangkas ni Mabini sa isip at gawa.

Sanay siya sa pagmamasid sa takbo ng kapaligiran, sa masalimuot na daluyong ng mga pangyayari. Nagpamalas si Mabini ng pagkamaramdaming pagbubulay-bulay noon pa mang pinangasiwaan niya ang Cuerpo de Compromisarios noong Oktubre 1893 hanggang kalagitnaan ng 1894. Naramdaman niyang hindi na uubra ang mapayapang iskema ng Solidaridad. Kailangan nang lumukso sa yugto ng Katipunan. Pagdaramdam lang ba ito? O masusi’t matiyagang analisis at pagtatasa ng mga kilos, salita, tono, ritmo at iba pang senyas ng katawan ng kapanlig (mga 50 miyembro ng kapisanan) sa lansangan, sa pagpupulong, sa karaniwang pakikipagkapuwa? Nahinuha ni Mabini noon: “Hindi karaniwan ang mga araw ngayon, bagamat hindi makasisiguro kung ang lagay ngayon ay hudyat ng isang kagimbal-gimbal na lindol o isang simpleng pagbabago sa kapanatagan ng atmospera” (sinipi sa Mojares 2006, 464). Binalasa niya ang aksidente at katiyakan, sinubok kung saan makasisingit ang interbensiyon ng masa sa pagsasakatuparan ng programa ng himagsikan.
Managot Tayo sa Katotohanan

Totoong naging abogado si Mabini sa kanyang sariling pagsisikap, tiyaga at angking talino. Ngunit ang ipangalandakan na nabuyo’t nahumaling lamang sa legalidad ang kamalayan ni Mabini ay isang kalabisang sakdal. Iyon ang haka-haka ng mga kritiko.

Hindi porma o istruktura ng pangyayari ang inasikaso kundi ang laman at sigla nito. Bago natapos ni Mabini ang kurso sa batas sa Unibersidad ng Santo Tomas noong 1894, maigting na ang kanyang pagkasangkot sa kilusang mapagpalaya. Sa unang pagkakataon, kasapi siya sa Liga Filipina na inilunsad ni Rizal noong gabi ng Hulyo 3, 1892. Humalili siya kay Deodato Arellano sa pagka-sekretaryo ng Liga. Nang unti-unting maglaho ang Liga sa pagkatapon kay Rizal sa Dapitan, napalitan ito ng Cuerpo de Compromisarios upang ipagpatuloy ang pagtulong sa Solidaridad. Kalahok pa rin si Mabini sa gawaing iyon.

Nabuo ang sekretong organisasyon ng Katipunan nina Bonifacio at iba pang dating kasapi sa Liga. Dapat idiin na hindi itinakwil ni Mabini ang Katipunan na dagling nagpatuloy sa malikhaing transpormasyon ng mga simulain ng Liga, laluna ang pag-isahin ang lahat ng mga tao sa buong sangkapuluan, ang masang kinabibilangan ng pesante o magbubukid at trabahador, ang nakararaming sinisikil. Dagdag sa adhikain iyon ang dalawa pang prinsipyo: pasiglahin ang kolektibong pagtutulungan at maiging ipagtanggol ang lahat laban sa karahasan at inhustisya. Ang Katipunan ang siyang unang samahang nagbuklod sa nakararaming uri sa isang nagkakaisang hanay laban sa kolonyalismong Espanyol at mga institusyong piyudal at teokratikong kasanib nito. Iyon ang kanyang tunay na edukasyon, ang pagkatuto sa metamorposis ng realidad.

Nang mabunyag ang lihim na kilusan ng Katipunan, nabilanggo si Mabini at mga kasapi sa Liga noong Oktubre 11, 1896. Kabilang ang abogadong Numeriano Adriano na pinagsilbihan ni Mabini bilang katulong, at naging matalik na kaibigan. Ibinitay ng Espanya sina Adriano, Domingo Franco, Moises Salvador, at iba pang subersibong nadamay sa Katipunan. Dahil lumpo si Mabini (nagkasakit noong 1896 dalawang taon pagkatamo ng titulo sa abogasya), inilipat siya sa San Juan de Dios Ospital; at nang mapalaya, nanirahan siya sa Los Banos at sa Bay, Laguna. Kapiling muli ang taumbayan.

Muling Pagsilang

Ano ang pahiwatig ng unang yugtong ito sa buhay ng “dakilang lumpo”?

Mahihinuha na bagamat traumatiko kay Mabini ang nangyari sa mga martir ng Liga’t Katipunan, kailanma’y hindi itinakwil ni Mabini ang mithiing nagtulak sa maraming kababayan na sumama sa Katipunan at ialay ang buhay sa ikaliligtas ng dangal at dignidad ng mga kapwa o kanayong pinagsasamantalahan. Nailagom ang buod ng mithiing iyon sa kanyang Dekalogo na naggigiit na “hindi natin makakamit ang kalayaan ng ating bayan nang hindi tayo nagsasakripisyo ng ating sariing kalayaan (para sa kabutihan ng lahat) sa pagtahak sa landas ng karangalan at birtud.” Ang identidad ay nakukuyom sa puso ng mga kapwa api.

Bawat sakuna ay naging aralin. Nang makulong si Mabini noong Disyembre 10, 1899 at mapalaya nong Setyembre 23, 1900, isang yugto ng karanasan iyon na nagpatibay sa ideya niya tungkol sa barbarismong Anglo-Sajon. Hindi sumumpa si Mabini na tanggapin ang soberanya ng U.S. Di naglaon, binira niya ang patakarang pandigmaan ni Heneral Arthur MacArthur, gobernador militar ng bayan. Inilathala ang pagtuligsa niyang may pamagat na “El Simul de Alejandro” sa El Liberal noong Enero 5, 1901. Dali-dali siyang pinadakip at ipinatapon sa Guam, kasama ang makabayang Pablo Ocampo (tungkol sa komentaryo ni Mabini sa pandaraya ng mga Amerikano, konsultahin ang ulat ni Lilia Laurel [1989]).

Dalawang taon siyang naghirap, kimkim ang pananalig na maipagpapatuloy ang panatang tumupad ng makabayang tungkulin. Hindi naman siya bulag o matigas ang ulo. Sa kalaunan, batid na ang mga dating alagad ng Republika ay pumailalim na sa kapangyarihan ng mananakop–hindi ito legalidad kundi realidad–napilitang sumumpa ni Mabini noong Pebrero 26, 1903. Wala pang tatlong buwan ang nakalipas nang siya’y maigupo ng kolera noong Mayo 13, 1903.

Lagda ng Kalikasan

Maipapanukala na sa buong panahon ng pakikisangkot ni Mabini, hindi legalidad ang gumabay sa kanya. Manapa’y komitment o paninindigan sa batas natural na itinuro ng mga humanitikong pilosopo ng Kaliwanagan at Rebolusyong Pranses–sina Voltaire, Rousseau, Montesqieu, atbp.–at ginamit nina Balagtas, Rizal, Marcelo del Pilar, Bonifacio at Jacinto sa kanilang pedagohiya’t propaganda.

Stoikong pilosopiya ang nakataya rito. Hindi ito formalistikong legalidad kundi teorya’t praktika ng dignidad at karapatan ng bawa’t tao sa santinakpan na hugot di lamang sa kabihasnang Grieygo’t Romano kundi mula sa pilosopiya’t kaalamang sekular ng India at Tsina. Mapipisil ang buod ng humanistikong pangitain ni Mabini sa Dekalogo kung saan ang sariling puri, karangalan at pagkamakatwiran ng budhi ang kaakibat sa pagsamba sa Bathala. Bukod dito, ang pangalawang sentro ng turo ni Mabini ay pag-ibig sa republikang niyayari, laluna sa proseso ng pagyari.

Makitid at mali ang paratang ni Joaquin na naulol si Mabini sa pagsamba sa legalidad ng bawat bagay. Matalas ang kamalayan niya tungkol sa karakter at sikolohiya ng mga tao sa kanyang paligid. Marunong siyang makipagkapwa at maglapat ng alintunin sa iba’t ibang okasyon. Alam niya na may mga sangkap ng kalikasan ng tao’t lipunan na di saklaw ng regulasyong tradisyonal. Batid niya na may mga pagbabagong nagaganap bunga ng bagong karanasan; sa gayon, sumusulong ang kasaysayan at buhay, naiiba rin ang panuntunan o sistema ng mga alituntuning kailangan upang lutasin ang mga bagong suliranin.

Patunay sa angking galing at dunong ni Mabini ang pagtitiwala sa kanya ng guro niyang si Fr. Valerio Malabanan, at nina Melchor Very (sa paaralan ni Very naglinkod si Mabini) at Numeriano Adriano, Kawaning taga-sulat si Mabini sa upisina ni Adriano habang siya’y nag-aaral sa UST. Napagtiwalaan din siya ng mga kasapi sa Liga. Lubos na sumangguni si Aguinaldo sa kanya–hanggang sa manaig ang kasike’t oligarkong oryentasyon ni Aguinaldo batay sa tuso’t oportunistikong estilo ng mga kasike’t negosyante, na siyang mikrobyo ng kapitalismong sakit na ipapataw ng imperyalismong Kano sa buong kapuluan.

Bagamat produkto si Mabini ng institusyong tradisyonal (San Juan de Letran; UST), tulad nina Rizal at iba pang antikolonyalista, sumabak si Mabini sa pagsasapraktika ng pilosopiya ng Griyego-Romanong hurisprudensiya. Nakasalig iyon sa doktrina ng batas-natural na hango naman sa turo nina Socrates, Aristotel at mga pilosopong Stoiko hanggang kina Spinoza, Leibniz at Descartes.

Siyentipiko’t humanistikong pangitain ang natutunan ni Mabini sa pag-aaral niya ng hurisprudensiya. Umaayon iyon sa maligoy na agos ng karanasan at kasaysayan. Kaya kung pagninilaying masinop, ang prinsipyong pumatnubay kay Mabini sa panahong aktibo siya sa pamunuan ni Aguinaldo ay hindi legalidad kundi isang diwa’t puntodebista ng pagkakapantay-pantay. Naisaloob niya ang etika ng pakikiramay sa diwa’t damdamin, karanasan at pangarap at pangangailangan, ng nakararaming taong hindi maisakatuparan dahil walang kalayaan at kasarinlan ang lipunan. Kasudlong ito ng gawi ng magbubukid na nagtutulungan, ng mga mangingisda’t mangangaso–ang modo ng produksiyong umiiral habang karamihan ay nasa poder ng Simbahang may hawak ng lupain. Sa pusod ng agrikulturang pamamayan sumungaw ang kasike’t negosyante ng mga produkto ng maralitang taga-nayon.

Diyalektika ng Pakikipagsapalaran

Sa malas, ang ambag ni Mabini sa ating estratehiya ng pagbaklas sa imperyalismong global ay matatas at matining. Nakapaloob ito sa kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng pinagsamang lakas ng taumbayan. Nabanggit na niya sa La Revolucion Filipina ang metamorposis ng kilusan. Napansin niya na sa simula, binuhos ni Bonifacio ang panahon at sikap sa paglaki ng miyembro ng Liga ni Rizal simula pa sa pagtatag nito noong 1892. Sa kalaunan, natuklasan ni Bonifacio na wala nang kapakinabangan ang mapayapang hakbang.

Ang isa’y nagiging dalawa, tatlo; nag-iiba ang mundo. Sa isang antas ng padalumat sa takbo ng mga pangyayari, ulat ni Mabini, naliwanagan ang mga namumuno ng Liga na ang masa, na sa tingin ng mga Espanyol ay hangal at walang muwang, ay nagkaroon na ng inisyatiba. Nahati ang Liga sa cuerpo de compromisarios at alagad ng Katipunan (Mabini 1931, 297-299). Nagbabago ang sitwasyon, nagbabago rin ang pagtingin o sensibilidad ng tao at kanyang gawi, ugali, saloobin.

Maipaglilirip na ang paghahati sa dalawa at marami pang saray ng dalumat ay bugso ng diyalektika ng lipunan noon. Mahigpit na kaugnay ito sa kahulugan ng libertad o kalayaan. Sa turing ni Mabini, ang kalayaan ay hindi pagkilos nang walang balakid o sagka, anuman ang gustong gawin. Ang kalayaan ay laging nakaangkla sa rason, sa makandiling konsiyensiya, sa makatarungang budhi. Wika niya: “Ang kalayaan ay pagsunod sa taong inaakala nating may kakayahang mamatnugot; sa gayon, sumusunod lamang tayo sa ating rason….Ang isang pulutong ng mga mamamayan ay hindi makagagawa ng anuman kung walang kaisahan sa pagkilos at adhika” (sinipi sa De la Costa 1965, 243). Saan nagmumula ang kaisahan ng kamalayan at gawa, ang praktika at mentalidad? Sa bayanihan, sa pakikiramay, sa kolektibong paraan ng pamumuhay sa kanayunan.

Bukal iyon sa pagkakawing ng panloob at panlabas na transpormasyon. Ipinahiwatig niya ito sa pagsisiyasat sa kalamnan at mithiin ng rebolusyon. Tagubilin niya: “Kung nais nating itayo muli ang ating lipunan sa isang matipunong saligan, dapat nating itaguyod ang isang repormang radikal hindi lamang sa ating mga institusyon kundi sa ating ugali sa kaisipan at gawain Hindi lamang panlabas kung panloob din ang ating rebolusyon” (sipi ni De la Costa 1965, 243). Magkasabay ang transpormasyong panloob at panlabas, edukasyon ng edukador ang nasasaksihan, sapagkat magkasuklob ang damdamin at kaisipan kapag kumikilos ang masa sa mapagpalayang pagsulong.

Kinakailangan ang pagbabago ng kalooban, ng saloobing ayos ng pagkatao, katugma sa pangangailangan ng realidad. Ito tila ang mabagsik na payo at turo ni Mabini. Dapat pawiin natin ang minanang ugali, gawi, balangkas ng ating pamumuhay, na isiningkaw ng kolonyalismong Espanyol. Kung hindi, mapapariwara ang buong bayan sa giyera sibil at awayan, na maski na ang dugong ibinubo ng ating mga bayani ay hindi makapagliligtas sa atin sa kamatayan.

Tumayo’t Lumakad, Humakbang

Para kanino ang katuturan ng buhay mo? Tinutukoy ni Mabini ang kamatayan ng katawang pampolitika. Alalalong baga, kung walang kaisahan ng adhikain, patakaran, simulain, na siyang sagisag at katibayan ng humanidad ng bansa, malayong maisakatuparan ang layon ng rebolusyon. Malayo nga sa harap ng indibidwalismong konsumerismo, kompetisyo, makahayup na pagtatagisan upang magkamal ng salapi, titulo, pabuya, aliw, pansumandaling yabang, atbp.

Sa pagsusuma, matatarok ang nakapatnubay na prinsipyo ng diwa ni Mabini sa dedikasyon ng La Rebolucion Filipina sa kanyang ina. Iyon ay pag-aalaga sa komunikasyon sa isang minamahal, sa isang taong kinilala niyang bukal ng kanyang puso’t kaluluwa. Nais ng ina niyang maging pari ang anak. Ngunit dahil sa kasalatan, hindi naging pari si Mabini. Namatay ang ina sa hirap ng trabahong nakapagtawid sa pamilya. Bagamat hindi naging pari, kumpisal ni Mabini sa ina niyang siyang umaktong nakikinig–na tila sikologong dulot ang gamot sa birtud ng salitaan o komunikasyon–ang tunay na ministro ng Diyos ay yaong nagpapatalastas ng kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng kawanggawa, ng paglilingkod sa nakararaming nilalang (alingawngaw ni Bentham at utilitaryang pilosopo tula ni John Stuart Mill). Isinumpa ni Mabini na siya ay mananatiling tapat sa kagustuhan ng ina habang may sigla.

Anong maihahandog ng pulubing anak, ng paralisadong katawan? Natutong sumulat, natutong magsalita. Hindi dasal kundi kumbersasyon, balitaan, pakikipagtalastasan. Sa piling ng mga kapwa nilalang, hindi panginoon o bathala. Kaya iniaalay ni Mabini ang kanyang panitik sa memorya ng ina, isang bagay na hindi katumbas ng pagkatao ng ina, ngunit isang bagay na hinabi ng taos-pusong pagsisikap ng kanyang anak. Sa bulong ng anak sa ina, at sa pagdugtong sa dalawang mundong iyon, sa komunidad ng nag-alaga at inalagaan, nakatambad ang ullirang halimbawa ni Mabini, ang konsiyensiya ng kanyang lahi. Ang sakripisyo sa pakikibaka ang siyang matibay na pundasyon ng maunlad at nagsasariling bansa na nagkakaintindihan at nagkakaunawaan.
SANGGUNIAN

Agoncillo,Teodoro A. 1974. Filipino Nationalism 1972-1970. Quezon City: R.P. Garcia Publishing Co.

——-. 1998. Bahaghari’t Bulalakaw. Quezon City: University of the Philippines Press.

——-and Oscar Alfonso. 1967. History of the Filipino People. Quezon City: Malaya Books

Alvarez, Santiago V. 1992. The Katipunan ang the Revolution. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Constantino, Renato. 1975. The Philippines: A Past Revisited. Quezon City: Tala Publishing Services.

Corpuz, O.D. 2002. Saga and Triumph: The Filipino Revolution Against Spain. Queazon City: University of the Philippines Press.

de la Costa, Horacio. 1965. Readings in Philippine History. Manila: Bookmark.

Forbes, W. Cameron. 1945. The Philippine Islands. Revised ed. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. New York:
International Publishers.

Ileto, Reynaldo C. 1998. Filipinos and their Revolution. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Joaquin, Nick. 1977. A Question of Heroes. Makati: Ayala Museum.

Karnow, Stanley. 1989. In Our Image: America’s Empire in the Philippines. New York: Random House.

Kramer, Paul. 2006. The Blood of Government. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Laurel, Lilia H. 1989. “The Legacy of Apolinario Mabini.” Midweek (August 16): 11-13.

Mabini, Apolinario. 1931. La revolucion filipina, con otros documentos de la epoca. (2 vols. Manila: Bureau of Printing).

—–. 1969. The Philippine Revolution. Tr. by Leon Maria Guerrero. Manila: National Historical Commission.

Majul, Cesar Adib. 1973. “The Relevance of Mabini’s Social Ideas to Our Times.” Asian Studies xi.1 (April): 28-36.

Miller, Stuart Creighton Miller. 1982. “Benevolent Assimilation”: The American Conquest of the Philippines, 1899-1903.” New Haven: Yale University Press.

Mojares, Resil B. 2006. Brains of the Nation. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Ocampo, Ambeth R. 1998. The Centennial Countdown. Manila: Anvil Publishing Co.

Palma, Rafael. 1949. The Pride of the Malay Race. New York: Prentice Hall.

Reyno, Adriano C. 1964. The Political, Social, and Moral Philosophy of Apolinario Mabini. Cebu: San Carlos Publications.

Sabine, George. 1937. A History of Political Theory. New York: Henry Holt Co.

San Juan, E. 2007. Workiing Through the Contradictions. Lewisburg, PA: Bucknell University Press.

Sevilla, Jose N. 2015. “Apolinario Mabini.” Nasa sa Sa Langit ng Bayang Pilipinas: Mga Dakilang Pilipino. Maynila: Limbagan nina Sevilla at mga Kapatid. Ebook from The Project Gutenberg.

Tan, Samuel K. 2002. The Filipino-American War, 189-1913. Quezon City: University of the Philippines.

Zaide, Gregorio. 1970. Great Filipinos in History. Manila: Vere Books.

Posted in COMMENTARY ON CURRENT EVENTS, CRITICAL THEORY, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, FILIPINO | Tagged , , | 1 Comment

Foreword to Peter McLaren’s PEDAGOGY OF INSURRECTION


DSC_0405 [Desktop Resolution]FOREWORD to PETER MCLAREN’S PEDAGOGY OF INSURRECTION

by E. SAN JUAN, Jr.

For citizens of the informed public sphere everywhere, Peter Mclaren needs no introduction. He is one of the world’s most distinguished educators, the key architect of “revolutionary critical pedagogy,” to quote his colleague Paula Allman. His substantial academic record of over 45 books and hundreds of scholarly articles, beginning from his pathbreaking Life in Schools to his epoch-making Che Guevarra, Paulo Freire and the Pedagogy of Revolution, is widely known. It unfolds a chronicle of passionate engagement with radical social movements and popular-democratic forces of change spanning over 30 years. It serves as a testimony to an examined life in the service of humanity, in particular “les damnes de la terre.”

“Wretched of the earth,” Frantz Fanon’s rubric for the colonized peoples of the global South, signals what is crucial in McLaren’s new endeavor. It is a point of departure for finessing of the weapons of critical pedagogy in the age of the wars of terror, planetary surveillance, legal torture, genocidal drone assassinations, in this mystifying regime of disaster capitalism. As a leading public intellectual, McLaren seeks a rearming of the collective spirit to explore possibilities for resistance and transformation of social life.

Here we witness a novel turn in McLaren’s career. But it is a dialectical move, negating but also preserving elements of the old in a new configuration. Mclaren began as a school teacher in Canada. After involvement in youth activism and the international protest against the anti-Indochina wars, McLaren earned his doctorate from the Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto. His early rich experience in frontline teaching (1974-79) is intimately documented in Life in Schools. It was followed by his scholarly dissertation on Schooling as a Ritual Performance: Towards a Political Ecoonomy of Educational Symbolos and Gestures (1986).

In his early teaching and research, McLaren’s expertise in critical literacy, ethnography, and curriculum studies reflected his Weberian interest in the politics of consumption and lifestyle identity nuanced with Frankfurt Critical Theory. With the outbreak of of global capitalism’s crisis after the end of the Vietnam War, and the attempt of the neoconservative bloc (Reagan and Thatcher’s reactionary attacks on unions and the social-welfare consensus) to roll back revolutions in Central and South America, as well as in Africa and Asia (support of dictatorships in Chile, the Philippines, apartheid rule in South Africa, etc) until the explosion in 2008, McLaren’s thinking underwent delicate recalibration, if not a subtle retooling of the critical-pedagogy paradigm.

In the trajectory of McLaren’s development, 1994 is marked as the pivotal year of change. His encounter with the ideas and example of Paulo Freire, the great Brazilian thinker, functioned as a heuristic and catalyzing influence. Freire negated the neoliberal hubris of possessive individualism and replaced it with the secular ideal of a community of learners-teachers. Freire’s vision of education as freedom for action was simultaneously realistic, utopian, and self-critical.
This encounter harbored germinal insights for McLaren’s future work. The re-discovery of Jesus of the Gospels as a foundational communist, the origin of the narrative of Christian communism, has given his Marxist humanism a new line of approach in the “war of position” against predatory capitalism. McLaren now wrestles with questions prompted by his synthesis of critical pedagogy as a praxis of class-struggle and a neoGramscian approach to constructing the counter-hegemony of the “wretched of the earth.” He asks: “How can we reclaim Jesus as a fellow communist?… After all, it was not Marx who established the final criterion for judging the authenticity of one’s life as a concern for all peoples in need. It was comrade Jesus. How do we move beyond a new left narrative of redistribution and defence of public services? How do we get up and run an antagonistic social and political paradigm to neoliberalism? How can forms of popular power from below be transferred into a new historical bloc?” These are urgent questions not to be postponed for a future agenda of organic intellectuals.

The application of historical-materialist methodology leads us to “Comrade Jesus.” As Enrique Dussel (in The Ethics of Liberation) has pointed out, we find the ethical criteria of those subjugated by the Empire in the primacy of “corporeal carnality,” the community” and its carnal needs, summed up in Matthew 25: 35-36: “For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me” (for a feminist angle, see Elisabeth Fiorenza, Bread Not Stone, 1995). In this context, McLaren affirms that Jesus’ “intransigent condemnation of the rich” and the vision/prophecy of a classless society that emerges from the abolition of private property and alienated labor, is a message “grounded in the establishment of justice and life now, at this very moment.”

This detour to the Gospels actually brings us back to the real world of contradictions, to the historicity of lived experience. We rediscover the world of sensuous practice which resolves the classic duality of immanence and transcendence, idealism and materialism, and the historic disjunction of manual and mental labor. Social agency reveals itself in the metabolism of human needs and nature, of congnition and material conditions. We grasp anew the “community of life” where bodies with their potential and actual powers interact with the natural life-world–Marx’s fundamental insights expressed in the 1844 Manuscripts and Grundrisse. A similar experience occurred in the Philippines during the nightmarish U.S.-Marcos dictatorship (1972-1986) when partisans of the movement against U.S. imperialism invented a theology of struggle and organized the Christians for National Liberation. Both lay persons and church workers joined hands with national-democratic movement guerillas in the fight for social justice and genuine sovereignty. “People’s war” waged by the Communist Party of the Philippines since the 1960s articulated a program of structural transformation partly inspired by the Latin American theology of liberation initiated by Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, and others.

In the essay on “Comrade Jesus,” McLaren revitalizes the principles of materialist dialectics with his account of his visit to San Juan Chamula where the indigenous farmers of Mayan lineage now struggle with the Zapatistas. He also celebrates the people’s mobillizations in Detroit and in Cochabamba, Bolivia, for basic rights to water and other vital resources, against corporate greed and cynical bourgeois reforms. They serve as examples of self-management and decolonizing collective praxis. These enduring struggles for food, health care, housing, education, and other basic human rights on an international scale (including the phenomenal Occupy Wall Street insurrection) have now expanded and enriched the revolutionary critical pedagogy that McLaren initiated in the last decades of the last century.

Operating on the terrain of ideological struggle, Mclaren’s militant cultural politics evolves in resonance with the times. It continues to confront state apparatuses of reification, media commodity-fetishism, and networks of power that construct identity/performative subjects. It strives to expose the limits of nihilistic deconstruction, anarchist pragmatism, and the biopolitics of the multitude. His interventions into the embattled sites of popular culture, of common-sensical habitus in the urban life-world colonized by racist-sexist politics of white supremacy, seek to analyze institutional relations of power and their reproduction. McLaren’s vocation has always been to discover opportunities in classroom and community life susceptible to mediation, resistance and transformation. His commitment to advance the project of producing subjects or agencies of liberation empowered with sensuous rationality and reflexive structures of feeling, is vibrantly demonstrated in this new work.

As Paulo Freire noted in his preface to McLaren’s Critical Pedagogy and Predatory Culture, we are fortunate to become “intellectual cousins” of Mclaren by sharing (through his discourse and his example) the knowledge and skills needed for conscientized participation in changing our world by sharing with, and cooperating in, the struggle of the “wretched of the earth” for our all-encompassing liberation from the barbarism of global capitalism and for the survival of the planet.

—E. SAN JUAN, Jr.
Professorial Lecturer, Polytechnic University of the Philippines
Manila, Philippines

________

Posted in COMMENTARY ON CURRENT EVENTS, CRITICAL THEORY, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , | 1 Comment

On E. San Juan, Jr.’s Filipino poems


ESANJUANPoems of Engagement: E. San Juan, Jr. and the
Various Philippine Political Dispensations

by Tomasito T. Talledo
Division of Social Sciences
University of the Philippines Visayas
Miag-ao, Iloilo
<tomastalledo@yahoo.com>

This essay aims to capture the continuing engagements of the poems written by E. San Juan, Jr. with the selected four Philippine po-litical dispensations, namely, administrations under Corazon Aquino, Fi-del Ramos, Joseph “Erap” Estrada and Gloria Macapagal Arroyo. These were post-Marcos administrations that claimed to be popularly elected yet distressed by disquieting vox populi. Supposedly they were dispen-sations that restored formal democratic institutions after the ouster of Marcos’ autocratic rule but failed to escape the odious label as regimes dependent upon the support of the world’s chief unilateralist — the po-litically imperial United States of America. In other words, they are ex-emplary dispensations fitting as objects of critical examination, they are dispensations that E. San Juan, Jr. elected to continuously discourse on in his poems even after Marcos. Earlier collected poems by E. San Juan, Jr. already recorded those struggles against Marcos martial rule but they deserve our separate attention elsewhere and in some other time.

When one does not subscribe to the thesis that the Marcos’ autocratic rule phenomenon was something unique and singular in our recent history, that it was in fact a kind of “solution-as-conclusion” ar-rived at when class contradictions in the Philippines were at its peak during that historical juncture, what followed then was the thesis of continuing problem, the deep down spiralling of social crises that are cognizable registers in San Juan’s later poems. Indeed, the erstwhile “US-Marcos dictatorship” was ousted by popular uprising in 1986, but the poet is only too familiar with the farce that Marx referred to in The 18th Brumaire of Louis Bonaparte thence he pursues his committed writings. The gyrating forces of neo-colonial relations and underdevel-opment had further impelled San Juan to remain awake, to vigil still, when many amongst us already went to sleep lulled as we were by the sweet bourgeois songs of Ibong Adarna.

Very like “kalamansi sa sugat” were the spicy, stinging, disquiet-ing poems written by E. San Juan, Jr. that were addressed to the re-gimes of Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap Estrada and Gloria Macapagal Arroyo; those severe reminders which could have kept us awake and should have prevented us from turning into unfeeling stones. San Juan’s poetry is not “magical as a seagull,” its dictions feel like a stinging whip that draws no blood.

Early Readings of E. San Juan’s Texts

The Pilipino literary criticisms of E. San Juan in 1960s made used of Formalism, though he was not a fervent subscriber to its tenets, ac-cording to scholar Soledad Reyes (1977). In fact, he later disavowed the Formalist approach, but his English poems published in 1964 to 1965 were not able to escape formalist reading by critics. Literary critic L. M. Grow found in San Juan’s English poems, the “lyric voice” and “the comic voice” as the poet’s “saving grace”. This appears to me a formal-ist modus operandi of judgement as it was characterized by a double-faced task of putting-down and lifting-up what the critic considers as in-trinsic worth and inadequacies of a poetic work. The critic writes, “… lyric interludes are rare in San Juan. He easily drifts into dullness by simply writing uninspired prose in the form of verse” (Grow 1992: p.525).

Yet much later the critic reluctantly concluded, “many readers will find San Juan’s poetry repulsive because crude – even gross – it is his humor, if anything, which is its saving grace” (p. 529).” Ambivalence as virtue appears to be a fixation of formalist judgement. The same critic later acknowledges that San Juan’s Filipino poems in 1964 and 1965 – “Kundiman XL,” “Eklipse ng Buwan at Araw sa nayon ng Montal-ban,” and “Isang Pangkaraniwang Dalaw” rightly deserved honors in Talaang Ginto contest. It can be asked: is it in the court of ambivalence or of inconsistency where the formalist judgement is pronounced when the poet’s case is in the language that the critic does not share? A cur-sory view here suggests that San Juan’s poetic frame went through a process of metamorphosis.

Literary scholar Soledad Reyes produced an assessment of San Juan’s writings, mostly literary criticisms in Pilipino, where she grouped those criticisms into two periods: the first, from 1964 to later part of 1968 and the second, from early 1969 to 1973/5 (Reyes 1977). In the first period, Reyes noted that San Juan as a literary critic was freely in-fluenced but did not completely subscribed to the school of the New Critics or English and American Formalism. Reyes’ definition of this ap-proach reads: “The New Critics or Formalists are English and American critics noted for their critical theories and practise, stressing the need for a careful scrutiny of the text and a conscious exploration of the world of the poem as something abstracted from other external data pertaining to the author’s life, to history, and other backgrounds” (see footnote 2 in Reyes 1977: p.302). Never conceiving himself as a severe Formalist, in the first period San Juan maintained the “belief that the development of Philippine literature can be evaluated in terms of the artist’s response to the human condition that he articulates through a conscious use of language” (Reyes 1977: p. 303). But San Juan escaped such prison house of language through healthy self-assessment and dismissal of the idea that one can dream of becoming the Wittgenstein of the Pilipino language.

In the second period, according to Reyes, San Juan has shifted from reluctant formalism to a historico-sociological perspective, his point of arrival at a realization that no creative work can be viewed as something closed and self-contained. Allow me to repeat San Juan’s self-admission as quoted by Reyes: “… I soon learned that without a his-toricist and materialist grounding, the partially valid insights of existen-tialism, Freudian rationalism, archetypal speculations, phenomenology, and other idealist styles of thought, would never lead to an objective revolutionary understanding of life – of the reality of one’s specific time and place judged in concrete perspective” (Reyes 1977: p. 316). With these words, San Juan finally plunged into the waters of his future po-litical writings. When he made this self-admission in fact, it was 1971, the ominous year described as “may balana ng unos sa bundok,” in a poetic line that appeared in the underground publication Ulos (Ordonez 1986: p. 12).

Poems of Engagement from Cory Aquino to Gloria Arroyo

The poems by San Juan selected as subject of our commentary here were understood to be written during his critical engagement with various presidential administrations after Marcos. The appellation “re-gime” is the loaded and widely-used word that critics deploy to charac-terize the periods when the dispensations of Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada and Gloria Arroyo were in power. From standard sources, the word regime does not only refer to a particular govern-ment in power but generally the ruling system as well. And in the poems of San Juan we sense that he tries to portray the persisting system of inequality that fetters social classes even as various presidential dispen-sations succeeded one after another. The poet avers that while on the political exterior names and faces of rulers change, the flawed funda-mentals in Philippine society remained.

In this paper the poems of engagement are those written by San Juan to openly expose and oppose the various regimes after Marcos. The valor in these poems is straightforward, their message unabashed, they are the poet’s head-on confrontation with phony optimism of op-pressors, business-as-usual timidity of the middle class and quietist poli-tics of the day. Where there is a preference for don’t-rock-the-boat dis-course among consumers of media products; and where self-control is hallowed by producers of the imaginary when they portray the powers that be — San Juan was no longer patient with Formalist ambiguity un-less perhaps such ambiguity is Leninist clandestinity. His poems bravely capture and pitilessly critique the social conditions that characterized the succeeding post-Marcos regimes.

The poems/tula selected for exemplifications were part of the E. San Juan, Jr.’s already published collections such as “Alay sa Paglikha ng Bukang Liwayway,” 2000 by the Ateneo de Manila Press, “Sapagkat Iniibig Kita at iba pang bagong tula,” 2004 by the University of the Philippines Press, “Salud Algabre, Babaeng Mandirigma at iba pang tula,” 2007 by the University of San Agustin Publishing House, and “Bu-kas, Maynilad!” 2009 by Philippine Cultural Studies Center in Storrs, Connecticut. The selected poems also came from Eduard C. Dionio’s un-dergraduate terminal essay requirement of his senior Literature course that I suggested and later on supervised (Dionio 2010). The selection of poems focuses more on the details of social reality that are captured in the poems than on the poet’s style and form of writing. Being aware that San Juan has consciously unloaded the previous baggage of For-malism, the selection here is therefore deliberate: the preference is content over form.

The selected poems or mga tula are: “Masaker sa Mendiola: En-ero 22, 1987” and “Litanya para sa Kapayapaan sa Gitna ng Karahasan” for Cory Aquino’s term; “Lagalag sa Makati” and “Megamall sa Metro Manila for Fidel Ramos’ term; “Uyayi sa Panahon ng Terorismo” and “Dalumat ni Felix Razon sa Boston Harbor” for Joseph Estrada’s term; and “Bago Ideklara ang Emergency Rule ng Diktaduryang Arroyo” and “Makabagong Dasal: Madapa ka, Presidente Gloria” for Gloria Macapa-gal Arroyo’s term. Represented by two poems for each presidential dis-pensation after Marcos, there are a total of eight poems for exemplifi-cation.

“Masaker sa Mediola…” and “Litanya para sa Kapayapaan…”

The Mediola Massacre or what was later termed Black Thursday by journalists happened in January 22, 1987 under Cory Aquino’s dis-pensation. A street march was held then followed by a huge gathering in the city spot near the Presidential palace called Mendiola for the peasants to publicly broadcast their demands revolving around the na-tional issue of land distribution pointing in particular the Cojuanco fam-ily-owned Hacienda Luisita. The paranoiac security forces assigned therein went berserk and the routine dispersal operation turned vio-lent. The gruesome count includes thirteen (13) unarmed peasants that died on the spot, thirty-nine (39) with serious gunshot wounds, and thirty-two (32) suffered various types of injuries. This incident was in-ternationally reported and seriously tarnished the immaculate image of the Cory regime. The anger is a little subdued, yet the poet rages and echoes those howls after the many massacre incidents in our national history:
Abot tanaw na
Tumatagos sa karimlan ng hirit-ganti
Sa ilalim ng bandila ng pulang mandirigma
Unti-unti
Abot-tanaw na natin
Ang liwanag ng sumabog na utak at dugong dumanak
Sa larangan ng digmaan
Sa Mendiola

The contented middle-class that felt settled, the devoted constituency of the Cory “yellow” administration was not spared by the poet’s sting-ing scorn.

Dito sa aming bayan ng Gitnang-Uri
Mapayapa ang lahat –
Payapa ang kasama sa bukid na nagpapawis araw-araw, walang kibo
Payapa ang mga trabahador na nagbabanat ng buto, walang ingay
Payapa ang mga babaeng nasa kusina
Patuloý ang luto at laba, walang imik
Kung may naligaw na pulubi’t palaboy rito
Mapayapa ring manlilimos o nagugutom, walang ungol

The erstwhile peace enjoyed by the middle-class brought no advance-ments to the lives of those in the lower classes. The progress hoped for after the fall of the Marcos dictatorship by the landless peasants, urban workers and women trapped in their domestic role was not delivered by the middle-class Cory dispensation. If the prevailing temper then was not disappointment, more probably it was betrayal of expectations for the majority populace.

“Lagalag sa Makati” and “Megamall sa Metro Manila”

San Juan’s poems seek to disrupt the smart propaganda of pros-perity spewed by the media machine of the Ramos regime. While the regime painted a modernist vision of a leaping “tiger economy” for the Philippines, the poet makes sure that reality still bites, “Alumpihit sa umatikbong trapiko, wala ka pang trabaho at ilang/ Buwan ng pasabit-sabit lamang./ Nagbibilang ng poste’t bituin, inaabot ng siyam-siyam.” The reality includes high rate of unemployment while the local labor market is not capable to absorb the new and young workers. With a contracted local labor market, the burden of average-size household gets heavy. And to shoulder the basic needs of its members, the house-hold affords to sacrifice even its optimism.

Pumalaot ka sa Ayala Avenue, pikit-matang nilulunok ang bayag
sa lalamunan
Humahagibis ang bilis ng tren ni Dr. Zhivago pero hanggang Tutuban
lang tayo.
Sa bartolina ng panaginip sumisingit at lumalagos ang amoy
ng pulbura.
Walang itulak-kabigin ang pagtitiis, kumapit sa patalim.

To fund its pompous vision, the Ramos regime launched its ambitious programs of deregulation, decentralization and privatization – the full speed globalization of Philippine economy riding the winds of the dreaded neo-liberalism. Aggressive invitations to foreign investments and massive export of warm bodies for their expected remittances were integral to the strategies of the rentier state under Ramos. Such vision was not informed by the dark experiences of South American peoples under neo-liberalism. But when the planned Constitutional change to extend his term of office was derailed, Ramos exited in a whinge for failing to industrialize the country and was disgraced by the Amari deal corruption issue.

“Uyayi sa Panahon ng Terorismo” and “Dalumat ni Felix Razon…”

The presidential term of Joseph Estrada was the shortest so far since post-World War II history of the country. This short term was nonetheless troubled by terroristic activities such as hostage taking of locals and foreign-ers for ransom, the logistics and casualties of war it launched against Moro rebels but what abruptly truncated his stay in the Chief Executive’s Office was his shameless amassing of monies from gambling operations and the scandals of his personal life. The president whose occupancy of the highest office was propelled by cinematic roles became the casualty of the tele-broadcast of his own impeachment. Here, the poet rudely awakens the gullible movie fan in us by his satirical uyayi or lullaby.

Gising na, bunsong madungis, humabi ng bagong uyayi
Manupol ng pulbura’t isabog sa marangyang alta
Gusi’t bumbong ay bawiin kamusmusay isuka

By the Boston City harbor, the poet anxiously ruminates what transpires in the Philippines under Estrada. His uneasiness continuously lingers, “Laluna kung nababalitaan ang inhustisya sa ati’y kalabisang lumalatay/ na parusa sa bawat mamamayan – extra-judicial killings, forced disappearances, ma-saker ng mga pesante’t manggagawa…” Piercingly the poet’s private inner voice becomes publicly audible.

“Bago Ideklara ang Emergency Rule…” and “Makabagong Dasal …”

The international Human Rights Watch and other bodies that monitor the violations of human rights in the Philippines were simply appalled by the grisly record of the Gloria Arroyo regime. At some point of its rule, its tally of victims exceeded the number of the lengthy Marcos dictatorship. Though Ar-royo ascended into the Presidency as successor of the ousted Estrada, it em-ployed numerous manoeuvres to stay longer in power like the manipulation of election results, open repression of political oppositions, declaration of emer-gency rule, among others. The poet asks the apparent yet disconcerting ques-tion: “Sa pambubusabos at pagmamalupit baka walang hihigit sa ‘tin –/ Di ba nasaksihan ito sa pagmamalabis ng diktaduryang Marcos? At ngayon pa-sistang sundalo ni Col. Palparan, pulis at vigilanteng berdugo ng may po-der?” This history redux is a cruel farce in our collective impasse and I sense only a few are laughing but numerous are indeed grieving.

Sharing the sense of frustration by the countless that are fed-up with the excesses of Arroyo regime, San Juan writes the mantra prayer: “Hoy GMA madapa ka madapa ka sapilitan ka ring mawawala.” Now we realize such are poetic and prophetic words of the poet. Former President Gloria Macapa-gal-Arroyo is now isolated while under trial for the crime of plunder.

Concluding Words

In more than twenty years, the writing of these poems of engagements has registered the poet’s creative combat with the imposing suasions of the succeeding political dispensations after Marcos. Such political commitment must have required from the poet steady patience, unflagging energies and single mindedness – sometimes perhaps, with “pessimism of the mind and op-timism of the will”. Yet almost without rest, the poet continues to dig deep into the bowels of our collective experiences as a nation. He brings to surface what were expediently secreted in the national psyche. He acts like the reli-able “old mole” tunnelling into the communist horizon.

He piercingly rages against killings of innocents and the business-as-usual nonchalance of the middle class during Cory Aquino’s dispensation; he actively unmasks the smart propaganda of neoliberal globalization during the presidency of Fidel Ramos while poses the reminder that grim reality still bites; during the Estrada administration, he shakes the gullible and passive fan mentality of citizens yet still meditates the fate of our country while located elsewhere outside its territory; he asks disconcerting questions and like an augur prophesizes the downfall of Arroyo.

San Juan’s poems of engagement are no “sweetness and light” for he “sees his role as part of an organization within a nationwide movement seek-ing thoroughgoing social change” (Ordonez 1986: p. 15).

REFERENCES

Abalajon, Eric P. “New Poems of an Established Poet: Review of Bukas Luwalhating kay Ganda (2013) by E. San Juan, Jr.” BUSAY [Students’ Literary Folio, College of Arts and Sciences, University of the Philippines Visayas]. Year 38 2013-2013. Pp. 35-38.

Casper, Leonard. The Opposing Thumb: Decoding Literature of the Marcos Regime. Quezon City. Giraffe Books. 1995.

Dionio, Edward C. Social Conditions and Transformations in the Selected Filipino Poems of E. San Juan, Jr. An Undergraduate Thesis Presented to the Division of Humanities, University of the Philippines Visayas. March 2010.

Grow, L.M. “Epifanio San Juan, Jr. as a Poet.” Philippine Stud-ies. Volume/Fourth Quarter 1992. Pp. 522-30.

Ordonez, Elmer. “Emergent Writing in the Underground Press.” Diliman Review. Vol. 34, No.4. 1986. Pp. 1, 12-15.

Reyes, Soledad S. “Main Trends in the Criticism of Epifanio San Juan, Jr.” Philippine Studies. Volume. 25/ Third Quarter 1977. Pp. 302-333.
_________________________________________________

First presented at a symposium on “The Places of E. San Juan, Jr.” at Ateneo de Manila University, 7 March 2015.

Posted in AESTHETICS, CRITICAL THEORY, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, EXTRAPOLATIONS, FILIPINO, Filipino poetics, POETICS, SOCIOCRITICISM, UNTIMELY OBSERVATIONS

LAMBAT NG BAHAG-HARI ni E. SAN JUAN, Jr.


THE PHILIPPINES MATRIX PROJECT

tapaya_muralLAMBAT NG BAHAG-HARI: Katumbalikan sa Teorya & Praktika

ni E. SAN JUAN,Jr.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


A. PAIN
Anak na di paluhain, ina’t asawa ang patatangisin–
Walang ligaya sa lupa na di dinilig ng balde-baldeng luha–

Dagat binubuo ng patak ng tubig, bundok ng buto’t bungong maliliit–
Maliit man daw ang sili may anghang na angking sarili–

Malaki man at buhanghang, daig ang munting aring siksikan–
Munti ma’t matindi, daig ang nagmamalaki–

Mababaw man ang sugat, malalim ang ugat ng gurlis at pilat–
Sugat na inilihim at tinakpan, gumaling ma’y balantukan–

Kung minsan ang awa ay nagiging iwa, pasaling ma’y humihiwa–
Nasa tuldik ang awa, nasa lumagda ang gawa, siya nawa–
B. LANSI
Hindi lahat ng batid o wani kailangang ipagsulit—
Walang humawak ng kalan o nanghimasok sa luto na di naulingan.

Bawat palayok daw ay may kasukat na suklob, isinukat na tungtong.
Sumala ang sandok sa palayok, gusing lihim ang nadukot.

Sala…

View original post 270 more words

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS

LAMBAT NG BAHAG-HARI ni E. SAN JUAN, Jr.


tapaya_muralLAMBAT NG BAHAG-HARI: Katumbalikan sa Teorya & Praktika

 

 

ni E. SAN JUAN,Jr.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


A. PAIN
Anak na di paluhain, ina’t asawa ang patatangisin–
Walang ligaya sa lupa na di dinilig ng balde-baldeng luha–

Dagat binubuo ng patak ng tubig, bundok ng buto’t bungong maliliit–
Maliit man daw ang sili may anghang na angking sarili–

Malaki man at buhanghang, daig ang munting aring siksikan–
Munti ma’t matindi, daig ang nagmamalaki–

Mababaw man ang sugat, malalim ang ugat ng gurlis at pilat–
Sugat na inilihim at tinakpan, gumaling ma’y balantukan–

Kung minsan ang awa ay nagiging iwa, pasaling ma’y humihiwa–
Nasa tuldik ang awa, nasa lumagda ang gawa, siya nawa–
B. LANSI
Hindi lahat ng batid o wani kailangang ipagsulit—
Walang humawak ng kalan o nanghimasok sa luto na di naulingan.

Bawat palayok daw ay may kasukat na suklob, isinukat na tungtong.
Sumala ang sandok sa palayok, gusing lihim ang nadukot.

Sala sa lamig, sala sa init, sa pagmumura nagkasala’y nahuhuli–
Walang masamang kanya, walang mabuti sa iba, pag-aayaw-ayawin pa ba?

Malabis na pag-asa, laging pangangarap, dalamhati ang ibubunga.

Batong-buhay ka man na sakdal tigas, unti-unting patak ng dura
tuloy maaagnas–
Biyayang apoy at habagat, batuta man ay pinalalambot.

Humahabol ay nahuli sa unang humarurot sa pagsisisi.
Walang unang sisi sa huling pangyayari, mayroon sa unang pagkawili.

Bakit ka pa magsisisi, gayong napariwara’t di na makangisi.

C. SILO

Kung mayroong itinanim, tila hindi tiyak na may aanihin–
Kapag may isinuksok sa dingding, kailangan pa bang tingalain?

Kung hangin ang itinanim, baka tsunami ang aanihin–
Hanging pabula-bulangit, sandaling sakdal tuwid, kadalasa’y pilipit–

Nagkamali ang hilot sa isinuksok, ay naku! sa puwit nadukot–
Ang sukli ng isang nasa kamao, higit sa ipinangakong dalawa o tatlo–

Iba na ang isang hawak sa palad kaysa sandamakmak na lumilipad–

Walang mailap na baboy-ramo sa matiyagang patay-gutom–
Iba ang pugong huli na kumpara sa sungayang dadakpin pa–

Walang umani ng tuwa na di sa hinagpis naipunla–
Kung hiwaga ang itinanim, baka himala’t masungit na aswang ang anihin–
D. DAYA
Kapag iniamba dapat na itaga, kapag itinaga, maipatataga–

Ang anumang gawin, makapito mong isipin kung di ka pa nabigti–
Kung magagawa at di gawin, di na magagawa kahiman ibigin–

Tikatik man kung panay ang ulan, nakapinid na pilik-mata’y mapapaapaw–
Anumang gawang dinali-dali, malimit mangyari’y di mayayari’t tuloy lugi–

Hanap lamang ay hamog, putragis, buong katawan sa tubig naanod-

Kung di makipagsapalaran, di makatatawid sa magkaibayong karagatan–
Kaya maligo ka sa linaw, kahit duling o bulag, sa labo magbanlaw–

Kung ang hirap ay masasal na, bisperas na kaya ng ginhawa?–##

Posted in AESTHETICS, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, EXTRAPOLATIONS, FILIPINO, POETICS, SEMIOTICS | 1 Comment

WALA & at iba pang tula ni E. San Juan, Jr.


tapaya_mural

WALA
Akda & tula ni E. SAN JUAN, Jr.
MGA NILALAMAN

Wala
Ang Baliti sa Bundok
Bugtongang Erotika
Kumpisal
Pasumalang Tadhana
Ang Pasaherong Salamander
Lambat ng Bahag-hari
Dating
Bitag
Niyari
Umang
Tahimik
Binurang Borador
Senyas ng Panahon (1)
Pakana
Bitin
Dekonstruksiyon
Pagbubulay-bulay ni Felix Razon
Linlang
Transkripsiyon ng Testimonyo
Hiwaga
Senyas ng Panahon (2)
Hula
Walang Pamagat na mga Pahayag
Kababalaghan
Balitang Pinoy
Balada ni Harry Stonehill
Patibong
Umaga sa Durungawan
Mga Tatak ng Daliri ni Marwan
Trahedya/Komedyang Moro-Moro sa Mamasapano
Juramentado
Impresyon sa Isang Diktador
Kung Paano Kumain ng Neo-konseptuwalistang Pinakbet
Ang Panulaan ay Isang Mapangwasak na Lakas
Taglagas
Sino ang Kapwa Ko?
Tula
Ultimo Adios Dinistila
Demonstrasyon Para kay Kasamang Stalin
Ni-Ready-made si Marcel Duchamp ng Taga-saling Google
Sa Aking Sarili
Balikbayang Babaylan /Mater Dolorosa Konsumerista
Sa Mga Maninipil na Tadhana
Nasulyapang Karatula
Pag-asa
Tungkol sa Awtor

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WALA__________
Wala: laot, pagiging malayo

Wala: di-dumating, liban, di-nagtataglay ng anuman, ala
Wala: kaliwa, kaliwete

Wala: walang-wala, dahop, naghihirap, paos
Wala: liban, di dumalo, hindi umiiral, hindi taglay, tsero, malayo
Wala: nakawala, naka-alpas, nakatakas

Wala: Nawala, di nakita, naglaho, nawawaglit
Wala: kahirapan, kakulangan, kadahupan, karukhaan

Wala: hindi makita o matagpuan

Wala: nakatakas, nakatanan, nakaalpas, nakahulagpos, nakakalag

Wala: naglaho, nawaglit, di-makita, naparam

Walawala: pagkukunwari na di-pansin, paglilibang sa tumatanaw upang makatalilis nang hindi napapansin

Walang-bisa Walang-habas

Walang-hanggan Walanghiya Walang-humpay

Walang-muwang
Walang-wala
Nawala

+++++=======+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ANG BALITI SA BUNDOK
(Halaw mula sa Ivatan)

Lumaki’t lumago ang baliti sa bundok

Nang magkasanga’y nauga’t di-kusang nabali

Bumagsak nang ako’y sumilong sa ulilang burol

Nakakubling walang kapiling o katulong

Di ko matanaw di ko masilip ang mga barko sa dagat….

Umaantak sa damdamin

tumatagos sa hapdi

Along umuungol

rumaragasang agos

Umaalimbukay sa dibdib–

lumubog-lumutang

Dumarating na kay bigat

Ay anong saklap

Ay kay hapdi
` Oy walang kasimpait!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BUGTONGANG EROTIKA

Munting tampipi, puno ng salapi.
Malalim kung bawasan, mababaw kung dagdagan.

Baboy ko sa Marungko, balahibo ay pako.
Baka ko sa palupandan, unga’y nakararating kung saan.

Baston ni Adan, hindi mabilang-bilang.
Tungkod ni Kurdapyo, hindi mahipo-hipo.

Tumakbo si Tarzan, bumuka ang daan.
Buka kung hapon, kung umaga ay lulon.

Isang matinik na tampipi, asim-tamis ang pinagsama
sa maputing laman niya.
Malayo pa ang sibat, nganga na ang sugat.

Baka ko sa Maynila, abot diyan ang unga.
Bumubuka’y walang bibig, ngumingiti nang tahimik.

Naupo si Itim, sinulot ni Pula; heto na si Puti, bubuga-buga.
Iisa ang pinasukan, tatlo ang nilabasan.

Baboy ko sa Sorsogon, kung di sakya’y di lalamon.
Urong-sulong panay ang lamon, urong-sulong lumalamon.

Sa isang kalabit, may buhay na kapalit.
Pumutok ay di narinig, tumama’y di nakasakit.

Baboy ko sa kaingin, nataba’y walang pagkain.
Habang iyong kinakain, lalo kang gugutumin.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KUMPISAL
PASUMALANG TADHANA

Nag-uulik-ulik kung aling huwego
ng pagkakataon ang sasalihan….

Urong-sulong kaipala
ang nabiting pukol ng dais sa entablado….

Nagbabaka-sakaling matakpan
ang butas ng hula sa sinapupunan….

Nag-aapuhap pang makahagilap
ng suwerteng nag-ulap sa kapalarang malas….

Patsansing-tsansing lang di sigurado
nag-aatubili sa pagpili baka madaya….

Nag-aalanganing bulag na balato’y
pagkabigo sa larong di sukat paghinalaan…

Bantulot sa hinuhang duda
kung ano talaga ang kahihinatnan ng timbangan….

Di sinasadyang bitin ang sugal
kung hindi sadyang sasamantalahin,,,,

Nagkataon nga lamang itinaya ka

sa bituka ng madugong biruang walang bulagaw…..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ANG PASAHERONG SALAMANDER
“….don’t know what I want, but I know how to get it….”
–SEX PISTOLS

Habang naglalakbay patungong Isla Ambil, karatig ng baybaying Batangas
at Mindoro Oksidental, malapit sa isla Lubang–
(2,000 hektarya, ipinagbibili ngayon sa halagang P839,300.760),
napatakan ng tae ng ibong Adarna sa dalampasigan, nagtanong:

“Nang nagugutom ako,
pinakain mo ba ako? ”

“Nang nasa bilanggo,
dinalaw mo ba ako?”

Kipil ang hinagap, naisip ng ipinatapong taga-Samaritan:

“Kapag may karayagan, may kabaligtaran-
lumalaon, bumubuti;
Sumasama kapag dati”—

Samakatwid, kung may utang, mabait;
sa pagsingil, anong galit;
tago muna habang hinahanap,
liko pagsalubong,
ayos, ocho derecho—”

Salamangkero, kailan mo ibaba ang tabing

upang mabunyag ang iyong lihim?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LAMBAT NG BAHAG-HARI: Katumbalikan sa Teorya & Praktika
1. PAIN
Anak na di paluhain, ina’t asawa ang patatangisin–
Walang ligaya sa lupa na di dinilig ng balde-baldeng luha–

Dagat binubuo ng patak ng tubig, bundok ng buto’t bungong maliliit–
Maliit man daw ang sili may anghang na angking sarili–

Malaki man at buhanghang, daig ang munting aring siksikan–
Munti ma’t matindi, daig ang nagmamalaki–

Mababaw man ang sugat, malalim ang ugat ng gurlis at pilat–
Sugat na inilihim at tinakpan, gumaling ma’y balantukan–

Kung minsan ang awa ay nagiging iwa, pasaling ma’y humihiwa–
Nasa tuldik ang awa, nasa lumagda ang gawa, siya nawa–

2. LANSI
Hindi lahat ng batid o wani kailangang ipagsulit—
Walang humawak ng kalan o nanghimasok sa luto na di naulingan.

Bawat palayok daw ay may kasukat na suklob, isinukat na tungtong.
Sumala ang sandok sa palayok, gusing lihim ang nadukot.

Sala sa lamig, sala sa init, sa pagmumura nagkasala’y nahuhuli–
Walang masamang kanya, walang mabuti sa iba, pag-aayaw-ayawin pa ba?

Batong-buhay ka man na sakdal tigas, unti-unting patak ng dura
tuloy maaagnas–
Biyayang apoy at habagat, batuta man ay pinalalambot.

Humahabol ay nahuli sa unang humarurot sa pagsisisi.
Walang unang sisi sa huling pangyayari, mayroon sa unang pagkawili.
Bakit ka pa magsisisi, gayong napariwara’t di na makangisi.

3. SILO
Kung mayroong itinanim, tila hindi tiyak na may aanihin–
Kapag may isinuksok sa dingding, kailangan pa bang tingalain?

Kung hangin ang itinanim, baka tsunami ang aanihin–
Hanging pabula-bulangit, sandaling sakdal tuwid, kadalasa’y pilipit–

Nagkamali ang hilot sa isinuksok, ay naku! sa puwit nadukot–
Ang sukli ng isang nasa kamao, higit sa ipinangakong dalawa o tatlo–

Iba na ang isang hawak sa palad kaysa sandamakmak na lumilipad–

Walang mailap na baboy-ramo sa matiyagang patay-gutom–
Iba ang pugong huli na kumpara sa sungayang dadakpin pa–

Walang umani ng tuwa na di sa hinagpis naipunla–
Kung hiwaga ang itinanim, baka himala’t masungit na aswang ang anihin–

4. DAYA
Kapag iniamba dapat na itaga, kapag itinaga, maipatataga–

Ang anumang gawin, makapito mong isipin kung di ka pa nabigti–
Kung magagawa at di gawin, di na magagawa kahiman ibigin–

Tikatik man kung panay ang ulan, nakapinid na pilik-mata’y mapapaapaw–
Anumang gawang dinali-dali, malimit mangyari’y di mayayari’t tuloy lugi–

Hanap lamang ay hamog, putragis, buong katawan sa tubig naanod-

Kung di makipagsapalaran, di makatatawid sa magkaibayong karagatan–
Kaya maligo ka sa linaw, kahit duling o bulag, sa labo magbanlaw–

Malabis na pag-asa, laging pangangarap, dalamhati ang ibubunga.

Kung ang hirap ay masasal na, bisperas na kaya ng ginhawa?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DATING

“Sufficient unto the day is the evil thereof”
Darating ang takdang araw sa dulo ng tulay

Dati rin ang pagdating

Tumatawid sa tulay na dapat tawirin ng nagdatingan

Dumating na ba?

Tumatawid na sa dating lugar

Dumarating ang itinadhanang oras

Lahat ay lumilipas

Pagdating ng itinakdang sandali

Darating pa

Magpasiya ka kung di pa batid ang datingan

Dumarating na

….habang tumatawid ng tulay lumilipas

Dumating na ba

Nadatnan sa gitna ng landas ng nakalipas

Sinong dinatingan

Nabitin sa dating daan

Baka hindi na makarating….

paratingin na lamang….

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BITAG

Kung saan masikip, doon nagpipilit.
Isang butil ng palay sakop ang buong bahay.

Kung gabi ay hinog, kung araw ay hilaw.
Nagbibihis araw-araw, nag-iiba ang pangalan.

Sa araw ay nakahimbing, sa gabi ay gising.
Lumuluha walang mata, lumalakad walang paa.

Kulay rosas ang pulseras ng reyna, pumuputok walang bala.
Walang ngipin, walang panga, mainit ang hininga.

Kung bayaan ay nabubuhay, kung himasin ay namamatay.
Kung ako’y mamamatay, pilit siyang madaramay.

May katawa’y walang mukha, walang mata’y lumuluha.
Kung kailan pinatay, saka humaba ang buhay.

Kung bayaan ay nabubuhay, kung himasin ay namamatay.
Kung kailan pa ako pinatay, saka nagtagal ang buhay.

Iisa na kinuha pa, ang natira ay dalawa.
Kapag ako’y minsang pinatay, buhay kong ingat lalong magtatagal.

Apat na kapapang kumot, di matakpan ang tuhod.
Isang butil ng trigo pinapagsikip ang buong mundo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NIYARI
BINALANGKAS NILIKHA

SA TULONG NG ANUMANG NAIWAN

KAPURIT KAUNTI LAMANG

NAMAGITAN

HANGGANG MABUO ANG HUGIS

ANYO

KUWADRO NG IDEYA

BAGAMAT IKINULONG

UMALPAS

UMIGPAW

UMAPAW

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
UMANG
Maputing dalaga nagtatalik sa lila.
Isang reynang maraming mata, nasa gitna ng mga espada.

Balahibong binalot ng balat, balahibong bumalot sa balat.
Pagsipot sa maliwanag, kulubot na ang balat.

Tubig na binalot sa papel, papel na binalot sa bato
batong binalot sa balahibo.
Kawangis ay palu-palo, libot na libot ng ginto.

Nang wala ang ginto ay doon nagpalalo,
Nang magkagintu-ginto, doon na nga sumuko.

Gintong binalot sa pilak, pilak na binalot sa balat.
Tinakpan bago minulatan.

Itinapon ang laman, balat ang pinagyaman.
Abot na ng kamay, ipinagawa pa sa tulay.

Binalangkas ko’t binalutan, saka ibinilad sa araw.
Kinalag ang balangkas, sumayaw nang ilagpak.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TAHIMIK
Payapang lugar walang tili bulahaw hiyaw kulog dagundong

Tahimik

Walang tinig taghoy halinghing sigaw saklolo tahol tugtog palakpak iyak

Walang bigkas atungal palahaw tanguyngoy usap ngalngal tagulaylay

Walang ingay ungol haginghing himutok irit hibik hagulgol angil

Payapa

Walang hikbi daldal haluyhoy lagaslas alingawngaw saklolo

Walang huni sipol pagaspas lawiswis halakhak agas-as

Walang siyap sutsot bulong alatiit kuliling kaluskos paswit

Tahimik

Piping lahat–ngunit bakit may kumakatok humihingi ng saklolo

ugong sa sulok

anasan sa butas

ng bungo …psssssst—

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BINURANG BORADOR

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SENYAS NG PANAHON (1) : Balitang Pinoy (GMA News 11/23/2014)
Lalaking bibisita sa mga magulang, inagawan ng kotse at pinatay pa sa QC

Mommy Dionisia, agaw-eksena sa weigh-in nina Pacquiao at Algieri

Pagpatay sa vice-mayor ng Villaba, Leyte, di pa rin malinaw ang motibo

Suspek sa pagkapatay sa mag-ina sa Pampanga, kakilala ng mga biktima

Ginang at 9 anyos na anak, pinagnakawan at pinatay, sanggol na itinatago sa ilalim ng kama ligtas

Guro, inireklamo dahil sa pagbugbog at pagsampal daw ng kanyang grade 2 pupils

Babaeng pinagpakitaan daw ni Virgin Mary sa panaginip, nakagaggamot ng sakit

7 katao huli sa anti-drug operation sa Iloilo, 2 sa mga nadakip babae

Burol, pinasabugan sa Bacolod City, tatlong nakikipaglamay, sugatan

1 patay, 4 sugatan sa pagsabog ng oxygen tank sa Cebu

Paaralan nabulabog dahil sa bomb threat na kumalat sa text

Nanay na naalimpungatan, naihagis ang sanggol na anak at bumagsak sa sahig

Lalaking tumakas sa Bilibid, nadakip sa Camarines Sur pagkaraan ng 14 na taon

Sa loob ng isang araw, magkapatid na 12 at 10 anyos magkasunod na ginahasa ng 1 lalaki

4 miyembro ng pamilya, hinihinalang nalason sa kinaing patani at kamoteng kahoy

Babae, huli pagkatapos magbenta ng bahay at lupa na hindi naman sa kanya

2 teenagers na nakaistambay sa tindahan, patay sa pamamaril sa CDO

Sino ang national artist na gumuhit ng “Markang Demonyo” ng Ginebra?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PAKANA

Nagpiging ang bayan, iisa ang hugasan.
Tubig na pinagpala, walang makakakuha kundi bata.

Nang bata ay nakasaya, naghubo nang maging dalaga.
Nang maliit pa’y nakabaro, nang lumaki’y naghubo.

Tatlong magkakapatid, sing-iitim ang dibdib.
Magkakapatid na prinsesa, lahat nama’y pawang negra.

Maitim na parang alkitran, pumuputi kahit di labhan.
Nagbibigay na, sinasakal pa.

Isang balong malalim, punong-puno ng patalim.
Tubig sa ining-ining, di mahipan ng hangin.

Dalawa kong kahon, buksan walang ugong.
Sa buhatan ay may silbi, sa igiban walang sinabi.

Dumaan ang hari, nagkagatan ang mga pari.
Hindi pari, hindi hari, nagdadamit ng sari-sari.

May binti walang hita, may tuktok walang mukha.
Sumususo ang anak habang lumilipad.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BITIN

Sandaling tumagilid ang ulap sakay ang manlalakbay

naudlot nagimbal nangalisag–

Babalang pumatnubay: “May reklamo ka ba?”

Bukas makalawa sa pagtila ng ulan…. Hintay!

lumiligwak ang panganorin

nangangalisag sa himpapawid

Buhawi ng along bingi sa taghoy ng saklolo– Hintay!

tila biro lamang bangungot sa panaginip

Bago tumaob nahulog ang himutok na umagting at pumailanlang

Hintay pa? wangis mumong pinagpag sa sinapupunan

lumundo’t lumawit bumugso’t pumulandit

Nahihinog lahat sa pananabik….

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DEKONSTRUKSIYON

Apat katao, iisa ang sombrero; paa’y apat, hindi makalakad.

Ang bahay ni Pedrito, walang pinto, puro kuwarto.
Mayroon pitong bentanilya, tatlo lamang ang naisasara.

Isang bahay na bato, ang takip ay bilao.
Isang bakuran, sari-sari ang nagdaraan.

Kakalat-kalat, natitisod-tisod; kapagka tinipon, matibay na moog.

Nagbahay ang marunong, nasa ilalim ang bubong.
Limang magkakapatid, tig-iisa ang silid.

Bahay ni Santa Maria, naiinog ng sandata.
May bintana, walang bubungan; may pinto, walang hagdanan.

Bahay ni Ka Huli, haligi ay bali-bali, ang bubong ay kawali.
Bahay ng anluwagi, iisa ang haligi.
Maliit na bahay, puno ng mga patay.

Sarado roon, sarado rito; sarado hanggang dulo.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PAGBUBULAY-BULAY NI FELIX RAZON, SANDALING
NAKAHIMPIL SA ISLA NG KONDE DE MONTE CRISTO
Sukdulang init sa hapong ito, lubhang maalinsangan….
Gayumang amuking managinip ng bagyong malayo pa

Dilim ang malapit nang lumapag tinutuksong lumipad
Kapiling mo, magkayapos, pumapailanlang sa buwan.

Hinihimok ng nagliliyab na bagwis ng takip-silim
Na managinip ng ulang bumuhos sa islang abot-tanaw

Gabi’y lumalatag na’t gumigising ang panaginip
Na magkatalik tayong pumapaimbulog tungo sa buwan.

Mabagsik na apoy ang dumarang sa maghapong ito
Hibong sumulak sa panaginip ng sigwang wala pang senyal

Gabing mailap na bumabangon, umaali-aligid, gumagapang
Sabik sa paglukso natin halos abot ang buwang nakabitin….
Umiimbay sa maghapong nabuntis ng buhawi ng guniguni.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LINLANG

May kawalang lumilipad, nakawalang kumikislap.
Bumbong kung maliwanag, kung gabi ay dagat.

Isda sa Kilaw-kilaw, di mahuli’t may pataw.
Munting hayop na pangahas, aaligid-aligid sa ningas.

Hayan na, hayan na, hindi mo nakikita, buto’t balat lumilipad.
Walang pakpak, mabilis lumipad.

Hawakan mo ang buntot ko, sisisid ako.
Munting tiririt, may baga sa puwit.

Ang ibabaw ay tawiran, ang ilalim ay lusutan.
Tubig na sakdal linaw, nadadala sa kamay.

Nakaluluto nang walang init, umaaso’y malamig.
Sa init ay sumasaya, sa lamig ay nalalanta.

Di man isda, di man itik, nakahuhuni kung ibig.
Maliit pa si Kumare, marunong nang humuni.

Nang munti pa’y may buntot, paglaki ay punggok.
Hanggang leeg kung mababaw, kung malalim hanggang baywang.

Nang umalis lumilipad, nang dumating umuusad.
Itinanim sa kinagabihan, inani sa kinaumagahan.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
TRANSKRIPSIYON NG TESTIMONYO

MAGPAPATULOY BA KAYO SA KARANIWANG GINAGAWA NINYO KUNG ALAM NINYO ANG MGA NANGYARI’T NANGYAYARI SA MGA SAFEHOUSE AT KAMPO MILITAR-PULIS NG REHIMENG MAPAGSAMANTALA?

Bahagi ng Pagtestigo ni RAYMOND MANALO

Noong Pebrero 14, 2006, sa pagitan ng alas dose ng tanghali at ala una ng hapon, sa aming bahay habang ako ay natutulog, ako ay ginising ng ingay at suntok sa aking tiyan gamit ang baril ng mga di kilalang tao….

Ang sabi ng mga nakasibilyang kalalakihan na armado rin ng de kalibreng mga baril na “salot” daw kami at mga New People’s Army (NPA) daw kami…

Dalawang beses inihinto ang sasakyan bago kami ibinaba sa isang lugar na hindi ko alam kung saan.

Nang makababa ay ipinasok kami sa kwarto at doon muling sinaktan at binugbog: hinampas kami ng dos por kwatro sa puwitan at sa hita, binuhusan ng tubig sa bibig at ilong, sinuntok sa dibdib at tiyan, pinalo ng kadena sa likod.

…Nang sumunod na araw, biglang may pumasok sa loob ng kwarto, bigla na lamang akong tinadyakan at sinuntok sa dibdib, buhay pa pala kayo, dapat sa inyo ay pinapatay, ang sabi.

Binuhusan ako ng ihi sa mukha, pinaso ang aking hita at braso ng nagbabagang kahoy sabay buhos naman ng mainit na tubig sa ulo ko na sinundan ng pagbuhos ng malamig na tubig–napahiyaw ako.

Muli akong pinaso ng nagbabagang lata sa kanang likod at pinukpok ng baril sa noo. Nagdugo ito at nahilo ako….

Bago ako pumunta sa kusina, napatingin ako sa kalapit na kwarto at dito nakita ko ang hubad na katawan ni Sherlyn [Cadapan]: nakahiga sa upuang nakatumba, nakatali ang dalawang kamay at isang paa habang ang isang paa nama’y nakalambitin.

Nakita ko na pinaghahampas ng kahoy si Sherlyn, kinukuryente, sinusuntok, binubuhusan ng tubig sa ilong at bibig at nakita ko kung paano paglaruan ang maselang bahagi ng katawan nito–sinusundot ng kahoy ang maselang bahagi ng katawan.

Habang ginagawa nila ito kay Sherlyn ay pinapanood ito ng asawa ni Donald Caigas na nakilala ko sa pangalang Elsie at ng asawang doktora ni Platino Lat.

Narinig kong pilit na pinaaamin ng mga militar si Sherlyn kung sino ang nagplanong gumawa ng ‘sulat,’ na sa sobrang hirap na dinanas nito ay umamin itong si Karen ang may gawa at nagplano ng sulat.

Nang marinig ito ng militar ay agad na inilabas si Karen mula sa bodega. Tinalian ang kamay at paa pagkatapos ay hinubaran ito.

Habang walang saplot sa katawan si Karen, pinagsusuntok ito, binubuhusan ng tubig sa bibig at ilong, pinapaso ng sigarilyo ang katawan at sinusundot ng kahoy ang maselang bahagi ng katawan nito.
{Sinipi mula sa PAGTATAGPO SA KABILANG DULO: PanitikangTestimonial ng Desaparecidos, Quezon City: Pamilya ng mga Desaparecidos para sa Katarungan & Amado V. Hernandez Resource Center, 2009, pahina 294-296, 306).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HIWAGA

Ako’y may tapat na irog saanman paroo’y kasunod-sunod;
Mapatubig ay di nalulunod, mapaapoy ay di nasusunog.

Mayroon akong alipin, sunod nang sunod sa akin.

Kung araw, yumao ka; kung gabi’y halika;
Sa araw ay nagtataboy, sa gabi ay nag-aampon.

Laging nakasakay ngunit di nagpapasyal.
Lumalakad ang bangka, ang piloto ay nakahiga.

Hindi hayop, hindi tao, walang gulong ay tumatakbo.
Takbo roon, takbo rito, hindi makaalis sa tayong ito.

Nang maalala’y naiwan, nadala nang malimutan.
Pasurot-surot, dala-dala ay gapos.

Dalawang magkaibigan, unahan nang unahan.
Dalawang batong itim, malayo ang nararating.

Maputing parang bulak, kalihim ko sa pagliyag.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SENYAS NG PANAHON (2) (GMA NEWS 28 Mayo 2015)
Binatilyong naliligo sa dagat, patay nang madikitan ng dikya

Babaeng nanakot para makikilan ng pera ang isang lola sa Pangasinan, arestado

5 babae na umano’y biktima ng human trafficking, nailigtas sa Kalibo airport

Lalaki, tinangay ang krus at umakyat sa bubong ng simbahan

Mag-ama, patay sa bugbog at pananaksak ng mga kabataan na umano’y adik sa solvent

Pila ng mga trak patungong Matnog port sa Sorsogon, inabot na raw ng 2 linggo

Babae, patay matapos tamaan sa leeg ng nabasag na bote ng softdrinks

WATCH: Malas na mandurukot: Bigo sa unang biktima, nahuli naman sa ikalawang tangka

Bakit tanyag si Anacleto del Rosario noong sakop ng mga Kastila ang Pilipinas?

Ano ang dapat gawin ng Pilipinas sa girian ng US at China kaugnay ng West PHL Sea?

Magnanakaw sa Iloilo City, nagpalit ng damit at tsinelas sa bahay na kanyang nilooban

Australyanong 6 na taon nang naninirahan sa Cebu, dinakip dahil sa pang- aabuso raw sa ilang dalagita

Kilabot na mandurukot na napanood sa viral video, nasakote na

Sundalo, patay sa banggaan ng motorsiklo sa Davao

Pullis na sumaklolo sa insidente ng kidnapping, napatay, dalagitang biktima nailigtas

3 anyos na babae, inabuso umano ng sariling ama sa Camarines Sur

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HULA

Nakatalikod na ang prinsesa, mukha niya’y nakaharap pa.

Mukha ko’y totoong tinikin, ngunit busilak ang kalooban.
Aling mabuting litrato, kuhang-kuha sa mukha mo?

Isang panyong parisukat, kung buksa’y nakakausap.

Hindi pa natatalupan, nanganganinag na ang laman.
Binuksan ang kanyon, perdigones ang nakabaon.

Dalawang bolang sinulid, abot hanggang langit.
Kung manahi’y nagbabaging, dumudumi ng sinulid.

Binili ko nang mahal, isinabit ko lamang.

Mataas ay binitin, kaysa pinagbitinan.
Pusong bibitin-bitin, masarap kainin.

Kinain mo’t naubos, nabubuo pang lubos.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
WALANG PAMAGAT NA MGA PAHAYAG ni Lawrence Weiner

(Salin ng Google Translator mula sa “Untitled Statements” 1970)
1. Maaaring mabuo ang artist ng mga piraso.

2. Ang piraso ay maaaring gawa-gawa.

3. Ang piraso ay hindi kailangang maging binuo.
Bawat pagiging patas at pareho-pareho di mga layunin ng mga artist ang mga

desisyon na kalagayan ay nakasalalay sa receiver sa okasyon ng receivership.

Sinubukan at Totoo.
  —Dokumentasyon ni E. San Juan, Jr.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KABABALAGHAN

Punong layu-layo, dulo’y tagpu-tagpo.

Hinila ko ang baging, nag-iingay ang matsing.
Binatak ko ang baging, bumuka ay tikin.

Aling kahoy sa gubat ang nagsasanga’y walang ugat?
May puno, walang bunga; may dahon, walang sanga.

Bawat dahong binabaksak ay araw na lumilipas.

Limang punong niyog, iisa ang matayog.
Tinaga ko sa puno, sa dulo nagdugo.

Usbong nang usbong, hindi naman nagdadahon.
Sa araw ay bumbong, sa gabi ay dahon.

Tinaga ko sa gubat, sa bahay umiyak.
Halamang di nalalanta, kahit natabas na.

Bunga na, namunga pa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BALITANG PINOY: Mga Bakas ng Maykapal
(Saan masasaksihan ang mga kilos ng Diyos? sagot ng pilosopong Hegel,
“basahin ang mga balita sa pahayagan”)

State of calamity, idineklara sa Pikit, Cotabato, dahil sa epekto ng matinding init

Princess Pacquiao, hinamon ng rematch si Mayweather para sa ama

P’Noy, kinastigo ang gumagawa ng kanyang talumpati

Mga bangkay, nakita sa ikalawang palapag ng nasunog na gusali sa Valenzuela City

Makukulay na kalabaw, ipinarada sa kapistahan sa Ilocos Norte

Nasa 200 pamilya, nawalan ng tirahan sa sunog na naganap sa Iligan City

Mainit na panahon, sinasamantala ng mga gumagawa ng palayok

Mag-asawang Chinese na munti malunod sa Boracay, iniligtas ng Coast Guard

Alis-kuto operation, isinagawa sa ilang barangay sa Guinobatan, Albay

Pacquiao, dapat na bang magretiro sa boxing?

Alert level 1, itinaas na sa bulkang Bulusan sa Sorsogon

Ihi, dumi ng tao at asido, umulan sa demolisyon sa QC

2 lalaki, nalunod sa ilog; 1 sa mga biktima, nakasagip muna ng nalulunod na bata

Babae, huli matapos tangkang magpuslit daw ng shabu sa kulungan

Itlog ng manok, apektado na ng mainit na panahon

Batang naglalaro, patay matapos mabagsakan ng bunga ng niyog

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BALADA NI HARRY STONEHILL
(isinulat sa dingding ng kubeta bago nag-martial law ang sumusunod)

“Dilihensiya pa rin! Itong mga Pinoy ba’y mag-iiba?
Itaga mo sa pader, Apo, pagkat di tayo talo–
GI lamang ako ngunit mula sa ilang puslit na K-rations

Isang empire ng korporasyon at mga kerida ang naipundar ko–
Sa aking listahan magkasiping ang obispo’t senador
At labor lider na kasabwat sa asukal kopra’t tabako–

Demokrasya’y magaling kung Kano’y amo–Mabuhay!
What are we in power for? ayon kay Senador Lagay,
Pati si Heneral Doblecara’t mga peryodista’y nasa payrolll ko

Magbabago ba’ng Pinoy? Putang ‘na niyo, mga huwes-puwes!
Pantay-pantay nga ang tao pero mas pantay ang may dolyar
Pagkat talagang ganyan ang buhay sa Pilipinas kong mahal…

Makismo ni Ferdie? Patigasan na lang ng titi.
Patron din ako ng arteng may dalawang pusod–
Walang bayag ‘yang mga Huk, bibilhin ko sila–

Rebolusyon? Baka coup ng CIA? May porsiyento ako riyan.
Dilihensiya pa rin, Apo.. Hustisya’y bulag….tsokaran….
Walang libog ‘yang mga komunistang may ‘vested interests’–

Parang sugal o suhol lamang ang buhay ng Pinoy…
Hindot ninyo, mga bayarang pulis. Magkano ba kayong lahat?
Mangmang at lokong Pinoy, magsalsal na lang kayo!

Kung ako’y makababalik, OK din ako sa rebolusyon aka
“Las delicias del good time,” buladas ng kumpisal, buwisit–
Pasensiya na, pare, “wat di world nids is lab lab lab….”

[Unang nalathala ang tulang ito sa DAWN, publikasyon ng mga estudyante sa University of the East noong 1962, taong idineport si Harry Stonehill ng rehimeng Macapagal. Katakut-takot na batikos at tuligsa ang tinanggap ng awtor. Ito ang sagot ko noon: “Ang ganitong karupukan ng pag-iisip at kadahupan ng imahinasyon (ng mga kritiko) ay siyang sagwil sa paglaya ng diwa mula sa reaksiyonaryo’t mistikal na paniniwala upang maabot ang isang rasyonal at kritikal na kamalayan. Kulang sa “sympathetic intuition” at hindi makuhang maipalagay na isang karakter o persona ang “Harry Stonehill” na siyuang nagsasalita sa tula at may kagagawan ng diskursong nagpapahiwatig ng kanyang pagkatao. Sa gayon, ipinaratang ang “malaswang” salita sa makata, na lumikha ng piksyonal na tauhan na may pangalang “Harry Stonehill” at pumili ng sadyang salitang angkop sa konseptuwalisasyon ng tula at gayundin mabisang magpupukaw ng galit at pagkasuklam sa isang taong tulad ni Harry Stonehill. Ngunit anong kakatwang himala! Ang kaisipan ng maraming Pilipino ay nakabulid pa rin sa balon ng kolonyal na situwasyon, nakabilibid sa makitid na pangitain. Hindi maisip-isip na ang isang Amerikanong mangungulimbat ay makapagmumura laban sa Pilipino, at hindi rin makuhang tanggapin na maaaring ang makatang Pilipino ay mangahas sumikad upang isakdal ang kriminal na Amerikano sa pamamagitan ng ilusyon ng tula.”]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PATIBONG

Isang reynang maraming mata, nasa gitna ng mga espada.
Nakayuko ang reyna, di malaglag ang korona.

Ang sombrero ni Bernabe sa bundok itinabi.

Maliit pa si kumpare, nakaakyat na sa tore.
Naunang umakyat, nahuli sa lahat.

Nakatindig walang paa, may tiya’y walang bituka
Naligo ang kapitan, hindi nabasa ang tiyan.

May likod walang tiyan, matulin sa karagatan.
Lumuluha’y walang mata, lumalakad walang paa.

May ulo walang tiyan, may leeg walang baywang.
Tag-ulan o tag-araw, hanggang tuhod ang salawal.

Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo.
Ang ina’y gumagapang pa, ang anak ay umuupo na.
May dala, may bitbit, may sunong, may kilik.

Di matingkalang bundok, darak ay nakakamot.

Kay raming nakahiga, iilan lamang ang abot sa lupa.
Masarap na hantungan, ngunit iniiwasan ng tanan.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
UMAGA SA DURUNGAWAN
(Halaw mula kay T.S. Eliot)
Kinakalampag nila ang mga platong pang-almusal sa silong sa kusina
At habang tinutunton ang niyurakang gilid ng lansangan
Alam ko ang mga basa-basang kaluluwa ng mga katulong sa bahay
Mapanglaw na bumubukad sa mga tarangkahan ng looban.

Itinataboy sa akin ng kulay-lupang alon ng lumundong ulap
Ang mga mukhang tabingi mula sa kailaliman ng lansangan;
At pumipilas mula sa nagdaraang maputik na palda
Ang ngiting walang layon na umaaligid-aligid sa himpapawid
At tuloy naglalaho sa kapatagan ng mga bubong.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ANG TATAK NG DALIRI NI MARWAN
Di kataka-taka
Saksing-iglap ang hintuturong naputol
Kung saan o sino ang nakasungkit

Ilang diwata sa langit ang naduro na kaya
Gayuma ng pabuya sa sundalo
Balaklaot naging amihan

Bakit ang singsing ay suot ng hinlalaki?

Sawimpalad na hinayupak ng Estado
Ang pumaslang sa bantog na “teroristang” tinagurian
Ngunit walang bakas o lagdang mapagpala
Ng mga kagila-gilalas na pakikipagsapalaran
Ang natuklasan sa pirasong laman

Tinugis sa sukal ng Mamasapano
Binagtas niya ang sikip at salimuot ng gubat
Nakaukit sa laberinto ng kanyang palad–
Humahanap pa ng manghuhulang
Makasisilip sa nagsanga-sangang landas
Ng kamaong di na pagtatakhan.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
TRAHEDYA/KOMEDYANG MORO-MORO SA MAMASAPANO
Dulang Algoritmong Palaruan

(Alinsunod sa paraan ng Ouvroir de Litterature Potentielle)

[Paunawa: Lahat ng tauhan sa dulang ito ay pawang likhang-isip; kung sakaling kahawig ng mga personaheng buhay, ituring na aksidenteng pagkakataon lamang iyon at hindi talagang sinasadya–Awtor]
TAGPO 1:

Balisa si Presidente Obama at mga upisyal sa Pentagon, Washington DC. Baka bumagsak ang dolyar at ordeng kapital-pampinansiyal, pag-ulit ng 2008 krisis, kung hindi mahuhuli sina Zulkifli bin Hir at Abdul Basit Usman. Binabalaan na sila ng mga CEO ng Goldman Sachs, JP Morgan, IMF at World Bank na dapat kagyat lutasin ang ugat ng panganib sa Pilipinas. Tulala si Obama dahil sa dalawang bagay, na dapat piliin ninyo:

Walang mahanap na Pinay/Pinay na eskiroll na magkukumpisal kung nasaan ang dalawang terorista (tingnan ang Tagpo 8)

Itinago ni Putin ang dalawang rebelde dahil sa panghihimasok ng U.S. sa Ukraine (tingnan ang Tagpo 9)
TAGPO 2:

Nagsuplong kay P’Noy Aquino ang isang ahente ng Taliban sa Afghanistan kung saan nagtatago ang dalawang kontrabida. Pinatawag si Heneral Alan Purisima na suspindido noon, ngunit nawawala ang heneral. Siya ba ay nakompromiso ni:

Kurt Hoyer, Press Attache ng US Embassy, na sikretong CIA ahente, na naghahanda ng planong Wolverine sa Manila Hotel? (tingnan ang Tagpo 5)

O ni bise-presidente Binay habang nagliliwaliw siya sa isang casino sa Makati? (tingnan ang Tagpo 7)
TAGPO 3:

Pinagpayuan ni Sec. Leila de Lima si P’Noy na dapat sa PNP (Philippine National Police) lamang sumangguni sapagkat hindi maasahan ang AFP
na matakaw din sa pabuyang limang milyong dolyar sa paghuli sa dalawang terorista. Hindi makapagpasiya si P’Noy sanhi sa alin sa dalawang dahilan:

Marami siyang utang kay Heneral Pio Gregorio Catapang, hepe ng AFP (tingnan ang Tagpo 6)

Binantaan na siya ni PNP Heneral Leonardo Espina at Int. Sec. Mar Roxas dahil sa pakikipagsosyo sa isang seksing “socialite” (tingnan ang Tagpo 2)
TAGPO 4:

Enero 25, 2015, lumunsad na ang 6 tropang Amerikano sa TCP (Tactical Command Post) ng Sheriff Aguak sa Manguindanao. Ngunit di nila alam ang tiyak na situwasyon ng Special Action Force ng PNP sapagkat ang planong Wolverine ay hindi katugma sa planong Exodus. Bakit nagkaganoon? Piliiin sa dalawang posibilidad:

Nagsusugal ang dalawang heneral sa Zamboanga AFP Western Command, Rustico Guerrero at Edmundo Pangilinan, nang ipahatid ang utos batay sa ulat ng drone ng mga Amerikano (tingnan ang Tagpo 2 )

Inilihim ni PNP Chief Getulio Napenas ang tunay na sabwatan nila ng MILF at BBP sa gagawing “pintakasi” sa Mamasapano (tingnan ang Tagpo 7)
TAGPO 5:

Sinabi ni P’Noy kay Purisima noong Enero 9 sa Bahay Pangarap–“Ayusin mo na kina Espina at Roxas… Ako na ang bahala kay Catapang.” Inutusan niya ang staff sa Malacanang na kontakin ang Coordinating Committee for the Cessation of Hostilities. Bakit hindi nagawa iyon? Piliin ang dahilan:

Okupado sina Mohagher Iqbal sa US Embassy sa pakikipag-ugnayan sa US Institute of Peace at mga kinatawan ng Malaysian Embassy tungkol sa “investments” sa kanilang “ancestral domain” (tingnan ang Tagpo 9)

“Busy” si Chief Napenas sa pakikipag-usap sa isang kaibigan sa Moscow, Russian Federation na nakahimpil sa Teheran, Iran (tingnan ang Tagpo 1)
TAGPO 6

Sumugod na ang 44 na PNP SAF sa Tukanalipao, baryo ng Mamasapano, hindi alam kung ang kalaban nila ay kabilang sa Abu Sayyaf, Al Qaeda, Jemaah Islamiyah, MILF (Moro Islamic Liberation Front), BIFF (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters), o NPA (New People’s Army), at walang muwang sa posisyon ng kanilang tinutugis. Ano ang rason ng ganitong pagkalito? Piliin:

Pinangakuan na sila ng bahagi ng pabuya sa pagkahuli o pagkapatay kina Marwan at Usman, kaya hindi na kailangan tiyakin kung anong politika o prinsipyo ng mga kaaway (Tingnan ang Tagpo 3)

Binigyan sila ng kopya ng VFA (Visiting Forces Agreement), EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement) at CIA Counterinsurgency Manual laban sa terorismo upang magamit sa pagdumi sa gubat (Tingnan ang Tagpo 8).
TAGPO 7
Iginiit ni Napenas na “iniwan kami sa ere,” ibig sabihin, walang ibinigay na “reward money” ang Washington nang makumpirma sa DNA test na napatay nga si Marwan. Naibalita naman sa Al Jazeera na nakapuslit si Marwan sa tulong ng ilang barko ng Tsina patungo sa Spratley/Kalayaan Isla. At si Usman naman ay nakalusot sa tulong ng MNLF ni Nur Misuari patungong Sabah.

Gusto ninyo ba ng masayang wakas? (tingnan ang Tagpo 9)
Gusto ninyo ba ng masaklap na wakas? (tingnan ang Tagpo 6)
TAGPO 8

Tinanggap na ni P’Noy na responsable siya sa palpak na Exodus, ngunit galit siya kay Fidel Ramos sa panawagan na magbitiw. Mula sa Mamasapano, taglay pa ng mga tao roon ang mga regalo nina Usman at Marwan, ayon kina Boyong Unggala at Farhannah Abdulkahar, dalawa sa 72,585 biktima ng giyera ni P’Noy buhat pa noong Pebrero 25. Nitong Marso 10-13, nadiskubre ng Suara Bangsamoro at Kawagib Moro Human Rights Alliance na nagkalat ang mga nilagas na dokumentong VFA at EDCA sa gubat kung saan nasawi ang 44 PNP pulis, 3 sibilyan, at 17 gerilya ng MILF at BIFF.

Nais ninyo ba ng makatwirang wakas? (tingnan ang Tagpo 5 & 7)
Nais ninyo ba ng balighong wakas? (tingnan ang Tagpo 4 & 9)
TAGPO 9
Samantala, nakipagkita ang Ombudsman sa isang sugo ni Putin sa Singapore at ibinalita na may “gantimpala” sina Heneral Catapang at Espina, pati na sina Mar Roxas at Sec. Leila de Lima, sa “fiasco” ng Wolverine/Exodus.

Sa Washington DC naman, binalak ni Obama na tawagan si P’Noy at ipahatid ang Congratulations ng FBI, Nais daw ng FBI na makapanood ng makulay na dulang “Moro-Moro”….

Samantala, nagpipista ang mga investors sa Wall Street na naglalaway sa pagbukas ng likas-yaman ng Mindanao na may halagang $840 bilyon-$1 trilyon sa mga korporasyong dayuhan, salamat sa napipintong kasunduang Bangsamoro Basic Law.

Mabuhay ang mga “bayani” ng Mamasapano!

____________________________________________
JURAMENTADO? HURAMENTADO!
(Handog kay Abdulmari Imao, RIP)
Sabi ng mga magulang natin, takbo pag nakakita ng Moro–juramentado iyon!
Hadji Kamlon–takbo!
Jabidah–takbo!
Dumarating sina Nur Misuari & Hashim Salamat–Hura? Huramentado?
Tapos si Marcos, tapos si Cory Aquino, dumating ang Al-Qaeda
O sige, bumaba sa Bud Dajo at Bud “Weiser” ang Abu Sayyaf–
Abdurarajak Janjalani–Khadaffy Janjalani–takbo!
Baka Taliban, takbo!
Pirata sa Palawan, takbo!

Dumating ang US Special Forcs & drone, todas na ang Abu Sayyaf–
Napatay ng AFP si Zulfik bin Abdulhim alyas Marwan
Pero nabuhay raw muli–takbo na naman!
Saksi ang midya, walang duda, ibinigay sa AFP ang 1.5 milyong dolyar–
Iusod ang siwang ng sepulkro sa Camp Abubakar, nabuhay raw muli!
Resureksiyon!
Takbo muli! Aswang ng Abu Sayyaf? Kulam ni Osama bin laden?
Jihad ni Ampatuan?
Hura! Hura! Huramentado!

Nagtampisaw si Marwan sa lagusang masikip sa gubat ni Florante’t Aladin
Nanlilimahid ang bakas ng balakyot na “terorista”
Ibinurol si Zulfik, sayang–kailan babangon muli?
Saan, sinong pumuslit ng 1.5 milyong dolyar?
Bakas at bakat, tiyak na babalik habang umaakyat sa Bud Bagsak….
Nabubulok ang mga pinugutang bangkay ng AFP sa Basilan at Sulu….

Di naglao’y nagkapuwang si Marwan, magaling yumari ng bomba–
Tugisin ang pork-barrel ng USA, takbo!
Takbo, mabuhay si Zulfik!
Takbo, aswang o mangkukulam ng Jemaah Islamiyah, mabuhay!
Takbo, nariyan si Obamang may suhol na dolyar para sa AFP–
Huramentado ni BS Aquino at mga heneral ng AFP?
Juramentado ng trapo’t burokrata kapitalista?
Masaker nina Hen. John Pershing at Leonard Wood? Ulit na naman?
Sa gubat ng Sabah o Zamboanga? Ampat, ampatin ang dugo….

Alahu Akbar,
Tiyak ang resureksiyon nina Zulfik at mga kasama–
Hanggang may salapi, walang patid ang takbuhan at patayan–
Ikaw na sibilisadong mambabasa, kapatid ng mga heneral at trapo,
Di biro, hindi ba huramentado ka rin?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
IMPRESYON SA ISANG DIKTADOR
Huwag, huwag mong sabihin na siya’y tunggak loko tanga–
Marunong iyon sa pandaraya’t panggagahis.
Huwag mong sabihing gago o hangal–
Sa katusuhan wala siyang pangalawa….

Huwag, huwag mong sabihing ulol o baliw siya–
Siya’y tuso sa pangako’t pambobola….
Totoong alam natin ito, hindi maiisahan, sanay na tayo.
Ilang bilanggo’t nasawi ang testigo dito.

Huwag mong sabihing di natin alam
Ang mga taktika ng mangungulimbat
At estratehiya ng mga galamay ng Estado-
Magkasundo tayo ng diktador sa kabatiran

Na sa larangan ng politika tayo naglalaban–
Di lang sa diwa o isip, madugong tagisan
Ng mga katawan–tortyur, dukot, sapilitang pagkawala–
Pagwasak ng katawan ay politika,
Ang kaligtasan ng laman ay politika,
Ang bangkay ay politikang natalo,
Ang buhay ng mga anak ay politikang nagtagumpay.

Kaya magkasabwat tayo ng diktador,
Kapwa tayo alagad ng walang patawad na Realpolitik–
Ang madugong transpormasyon ng diwa’t kilos,
Katawa’t kaluluwa, pakikipagkapwa’t pangungulila.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KUNG PAANO KUMAIN NG NEO-KONSEPTUWALISTANG PINAKBET
Napakamabili ngayon ng mga cookbook at ibang komoditing may kinalaman sa pagkain. Madaling kumita’t magkamal ng salapi at prestihiyo kung sasangkot sa pagkain o tindang pagkain. Nahuhumalling din ang mga artista’t manunulat. Pati ang mga kritiko’t akademikong premyado man o patakbuhin.

Ayon kay Doreen Fernandez, ang Filipino di umano’y nakikilala sa pagkain. Ganoon din ba kaya ang lahat ng tao sa iba’t ibang bansa? Tila kasingkahulugan ng pagkain ang kultura. May reklamo ka ba?
Ngunit bago kumain, dapat magluto–o iutos ang pagluluto. Kung paano pagsasamahin ang kailangang pansahog, kailangang piliin ang mabuting materyales at proporsyon nito. Kailangan ang tubig, apoy o init, mga kagamitan sa kusina, panahon, lakas, dunong, intuwisyon, sining….

Kailangan ang mga rekado: tubig, baboy na hiniwa sa mahabang piraso, kamatis, bawang, luyang tinadtad, talong, bagoong alamang, ampalaya, atbp. Puwedeng budburan ng asin, anise, kulantro, oregano, paminta, siling labuyo, dilaw, salsa perin, atbp. ayon sa panlasa ng mga kakain o titikim. Maaaring ayusin ang tamis-anghang, pait, alat, at lagyan ng sotanghon, bihon, miki, miswa, o anumang nais ng kustomer. O anong reklamo mo?
Bago tangkain o subukan ang resipe ni Nora Daza at iba pang kusinero na Ilokano o taga-Los Angeles na Pinay, paglimiin sandali ang mungkahi ni Doktor K’ung-fu-tzu, ang dalubhasang Maestro-chef na taga-Binondo, Maynila:

“Dapat wastuhin ang mga pangalan at salita.
Kung mali iyon, at di katugma sa realidad,
walang tinutukoy ang wika.

Kung walang matatag na tinutukoy
o tiyak na tinuturing ang wikang ginagamit,
imposible ang kumilos at lumikha ng anuman.
Sa gayon, lahat ng gawain sa buhay ay mabubuwag
at mawawalan ng saysay.”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANG PANULAAN AY ISANG MAPANGWASAK NA LAKAS
(Halaw mula kay Wallace Stevens)

Ganyan nga ang paghihinagpis,
Walang bagay na dapat isapuso.
Kawalan man o pagkamit ang usapan.

Isang bagay na maaangkin,
Isang leon, isang matipunong baka sa iyong dibdib,
Nararamdaman mong humihinga roon.

Corazon, matabang aso,
Batang lalaking baka, osong sakang,
Nalalasahan niya ang dugo niyon, hindi dura.

Tulad niya ang isang lalaki
Sa katawan ng isang hayop na mabangis.
Ang kalamnang marahas ay kanya rin.

Natutulog ang leon nakabilad sa araw.
Ang nguso niya ay nakalapat sa kanyang mga kuko.
Pumapatay iyon ng tao.

__________________________________________________
TAGLAGAS
(Halaw mula kay Rainer Maria Rilke)
Nalalagas ang mga dahon, nahuhulog mula sa malayong itaas
mistulang galing mula sa mga hardin sa langit na naghihingalo,
Nahuhulog sila at tila hindi nila itinatakwil iyon.

At sa gabi ang daigdig, isang bolang mabigat,
ay nahuhulog sa pagkaulilang walang bituin.
Lahat tayo’y nalalagas.

Pati ang kamay kong ito.
Sa gitna ng lahat ng bagay, masdan mo, taglay ito ng lahat.
Ngunit mayroong isang nariyan, sa bisa ng mapagkalingang hawak,

na siyang nagkukupkop sa lahat ng nalagas
sa kanyang mapagpalang palad.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SINO ANG KAPWA KO? HINDI MAKAPAGPIGIL ANG IBANG HUMIHINGI?
(Sina Nena at Neneng sa Paningin ng Ebanghelyong Pablo)

Payo ni San Pablo:
“Huwag kayong magkait sa isa’t isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping, upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi kayo makapagpigil….Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili…. Walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang.”
Pakikibahagi ni Neneng kay Nena ang panaginip niya sa Kabanata XLVIII ng nobela:

“Lumuwas ka raw mag-isa sa Maynila at ako’y ipinagsasama mo sa isang malayong bayan dahil sa nagalit ka sa iyong asawa. Ako pa naman noon ay punong-puno ng putik sa mukha dahil daw sa pagkahulog sa aming pusalian. Pinipilit mo akong manaog at sumama noon din. Isinagot ko raw sa iyo na “nariyan ang asawa ko.” Ang ibig ko’y sa kaniya ka magsabi kung ako’y papayagan. Matuos mo ang ibig mong gawin noon kung di ka isang pilla? Pinipili mo raw akong hagkan ay inilalayo ko naman ang aking mukha at “huwag, huwag” ang saway ko sa iyo. Lalo ka namang napalapit-lapit at ako’y hinagkan mo rin, kaya pati ikaw ay napuno ng putik ng pusali. Nang marumhan ang dami’t mo’y galit na galit ka at ihuhulog mo ako sa bintana. Siya kong pagkamulat. Si Narciso [asawa ni Neneng] pala ang may hawak sa akin kaya hindi na kami nagkatulog tuloy at nagkatampuhan kami na hindi ko malaman kung bakit. Tila naghinala siya sa akin at gayon din naman ako sa kaniya, ngunit hindi na kami nagkaliwanagan at di na naman naungkat minsan man sa aming pag-uusap.”
Sipi sa huling sulat ni Neneng kay Narciso:

“Pawang kasawiang-palad ang kinalagu-laguyo ko sa ating pagsasamang sandaling panahon pagka’t ang namasdan sa iyo’y panay na pag-aalapaap sa mabuti kong loob. Pinagtitiisan kong matamis ang pakikiayon at pinakapipilit na masunduan mo ang katahimikan sa pamamagitan ng aking walang sawang pag-irog. Pinag-isipan mo ang kalinisan ng aking puso at nabatang lisanin sa madlang simbuyo. Nguni’t ngayo’y nabibingit na ako sa labi ng hukay. Bahid ma’y wala akong paglililo sa iyo at sinasaksi ko ngayon ang di na malalaong aking kamatayan….”
Hanggang sa kabilang buhay naghihintay si Neneng, sa asawa o kay Nena?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“ULTIMO ADIOS” DINISTILA SA DALAWANG SAKNONG
(Pinaghalong tinig nina Andres Bonifacio, Jose Sevilla, Jose Gatmaytan,
Julian Cruz Balmaseda, Jose Corazon de Jesus,
Guillermo Tolentino, Ildefonso Santos, & Felix Razon)
Kung ang libingan ko’y limot na ng lahat
at wala nang kurus at batong mabakas
bayaang linangin ng taong masipag
lupa’y asarolin at kanyang ikalat.
At mga buto ko bago matunaw
mauwi sa wala at kusang maparam
alabok ng iyong latay at bayaang
siya ang babalang doo’y makipisan.
Kung ang libingan ko’y limot na ng madla
at wala ng kurus ni bato mang tanda
sa nangaglilinang ay ipaubayang
bungkali’t isabog ang natimping lupa
Ang mga abo ko bago pailanlang
mauwi sa wala na pinanggalingan
ay makalat uling parang kapupunan
ng iyong alabok sa lupang tuntungan.
Kung ang libingan kong limot na ng madla
ay wala nang kurus at bato mang tanda
sa nangagbubukid ay ipaubayang
bungkali’t isabog ang natiping lupa.
Ang mga abo ko’y pailanglang
mauwi sa wala na pinanggalingan
ay makalat munang parang kapupunan
ng iyong alabok sa lupang tuntungan.
Sakaling limot na ang lupang sa akin ay pinaglibingan
at wala nang kurus ni panandang batong pagkakakilanlan
bayaang ang luypa’y bungkali’t isabog ng lipakang kamay
ang mga abo ko, sa wala bago muling pailanlang
maging sabog sana sa latag na iyong kinatutungtungan.
At kung pati ng hukay ko’y malimutan na ng madla
walang kurus, kahi’t batong sa puntod ay maging tanda
bayaan mong kahi’t sino ay bungkalin itong lupa
at nang bago ang abo ko sa hangin ay mangawala,
maging alpombra ng iyong tatapakang pinagpala
At kapag ang libingan ko’y nalimutan na nang madla
Walang dipa, maging batong kabakasan niyang tanda,
bayaan mong bungkalin na’t isabog nang maglulupa’t
ang abo ko bago sana mapabalik man sa wala
sa malambot mong tungtunga’y mapalatag munang sadya.
Kung sa libingan ko’y di pansin ng madla’t laon nang nalimot,
ni kurus, ni bato’y wala nang pananda’t iba na ang ayos
bayaang bungkalin ng mag-aararo, bayaang madurog,
at ang aking abong babalik sa wala, agad na isabog
maging gabok man lang sa sutlang damuhan ng iyong lupalop.
At kung ang burol ko ay tuluyang ibinaon na sa gunita
at di matuklasan (walang krus o simpleng batong inilagak doon)
bayaang wasakin ng suyod, laspagin at durugin ng pala
at hayaang ang abo ko, bago lumipad at tuluyang mapawi,
abang alabok maging bahagi muli ng iyong himlayang nilatag.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DEMONSTRASYON PARA KAY KASAMANG STALIN
[Halaw mula kay Langston Hughes]

Tinaguriang Kasamang Bakal, malambot ang iyong dibdib,
Nasugatan ng paghihikahos ng uring manggagawa’t magsasaka
Sa bilangguan ng Tsar, nagpupugay kami,
Mga taga-Ben Tre, Biyetnam

Hanap mo’y kalayaan, Kasamang Stalin,
Di para sa iyo kundi para sa masa ng sansinukob
Kaya humawak ng baril, bumabati kami,
Mga taga-Lidice, Czechoslovakia.

Mula Antartica hanggang Zanzibar
Inilarawan kang berdugo sa propaganda ng imperyalismo ngunit
Sa puso naming taga-Guernica, Espanya,
Ikaw ang pulang tala ng pagbabangon.

Magiting na Komunista, Kasamang Stalin,
Kaming taga-Soweto’t Karameh ay nagpapasalamat sa iyong halimbawa
Kung may pagkakamali ka man, iyo’y napunan na
Sa tagumpay ng digmaan laban sa pasismo.

Kaming mga taga-Jolo’y sumusumpang ibuburol ang imperyalismong Kano’t
Mga kakutsaba sa harap mo, dakilang Stalin,
Saanmang lupalop kung saan ang maso’t karit ay di lamang sagisag
Kundi kagamitang mabisa sa pang-araw-araw na gawain.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NI-READY-MADE SI MARCEL DUCHAMP NG TAGA-SALING GOOGLE
ANG SALIN:

Ang isang punto kung saan gusto ko Sobra na magtatag na ang pagpili ng mga “handa-mades” ay hindi dictated ng esthetic lugod. Ang pagpipiliang ito ay batay sa isang reaksyon ng visual na pagwawalang-bahala sa parehong oras ang isang kabuuang kawalan ng mabuti o masama ang lasa … sa katunayan ng isang kumpletong kawalan ng pakiramdam. Para sa mga manonood kahit na higit pa para sa mga artist, art ay isang ugali na bumubuo ng mga bawal na gamot at nais kong protektahan ang aking handa-mades laban sa gayong karumihan.

ANG ORIHINAL:

A point which I want very much to establish is that the choice of these “ready-mades” was never dictated by esthetic delectation. This choice was based on a reaction of visual indifference with at the same time a total absence of good or bad taste…in fact a complete anesthesia. For the spectator even more than for the artist, art is a habit forming drug and I wanted to protect my ready-mades against such contamination.

[ SANGGUNIAN: Marcel DuChamp, “Apropos of ‘Readymades’ 1961)” na nasa Theories and Documents of Contemporary Art, ed. Kristine Stiles and Peter Selz (Berkeley: University of California Press, 1996), p. 819-820. Dokumentasyon ni E. San Juan, Jr. 6/4/2015]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BALIKBAYANG BABAYLAN / MATER DOLOROSA KONSUMERISTA
Dalawa lang silang mag-ina dito sa Amerika at hinihintay nila ang pagdating ng pamilya nila. Pero ay susmaryosep! habang naghihintay namatay si Nanay. Nais ng pamilya sa Pilipinas na ilibing ang ina sa sariling bayan, pero it was so expensive.

Pero dahil gusto ng nakararami ang ganoon, walang choice ang anak dito sa States kung hindi sundin ang mga nakatatanda sa kanya. Dahil nga very expensive, she decided to remain in the States and ship the coffin unaccompanied.

Nang dumating na sa Pilipinas ang kanilang ina, napansin ng pamilya na hindi maganda. Ang mukha at katawan ng inay nila ay dikit na dikit na sa salamin ng kabaong. Sabi tuloy ng isa, “Ay tingnan mo yan, hindi sila marunong mag-asikaso ng patay sa Amerika.”

To cut the story short, they prepared the coffin for viewing. Pag bukas ng takip (salamin) ng ataul, may napansin silang sulat sa ibaba ng dibdib ng kanilang inay. Dahan-dahang kinuha at nanginginig na binuksan ni Kuya ang sulat at binasa sa lahat ng buong pamilya. Ang nilalaman ng sulat ay ito:

“Mahal kong mga Kapatid, Hayan na si Inay!

Pasyensiya na kayo at hindi ko nasamahan ang inay sa pag-uwi diyan sa Pinas sa dahilan na nakapamahal ng pamasahe. Ang gastos ko na nga lang sa kanya ay kulang-kulang sa sampung libo (kabaong at shipment). Anyway, pinadala ko kasama si inay ang:

*dalawampu’t apat na karne norte nasa likod ni Inay. Maghati-hati na kayo.

*anim na bagong labas na Reebok sneakers….isa suot-suot ni Inay, at lima ang nasa ulunan ni inay…isa-isa na kayo riyan.

*iba’t ibang tsokolate, nasa puwit ni inay…maghati-hati na kayong lahat.

*anim na Ralph Lauren na t-shirts suot-suot ni Inay…para sa iyo, Kuya, at isa-isa ang mga pamangkin ko.

*isang dosenang Wonderbra na gustong-gusto ninyo, mga kapatid ko, suot-suot din ni Inay. Maghati-hati na kayo riyan.

*dalawang dosenang Victoria Secret na panties na inaasam-asam ninyo, suot-suot din ni Inay. Maghati-hati na rin kayo, Ate….
*walong Dockers na pantalon suot-suot din ni Nanay…. Kuya, Diko, isa-isa na kayo, at mga pamangkin ko.

*ang Rolex na hinahabilin mo, Kuya, e suot-suot din ni Inay. Kunin mo na.

*ang hikaw, singsing at kuwintas na gustong-gusto mo, Ate, eh suot-suot din ni Inay. Kunin mo na.

*mga Chanel na medyas, suot-suot din ni Inay. Tig-isa na kayo ng mga pamangkin ko.

Bahala na kayo kay Inay. Pamimisahan ko na lang siya dito. Balitaan ninyo na lang ako pagkatapos ng libing.

Nagmamahal na kapatid, Nene

PS. Pakibihisan na lang si Inay…..

[Dokumentasyon mula sa Internet, circa 1970-1980]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SA MGA MANINIPIL NA TADHANA
(Halaw mula kay Friedrich Holderlin)

Bigyan ninyo ako ng kahit isang tag-araw lang,
O mga makapangyarihan! Isang taglagas
Upang mapahinog ang aking awit: sa wakas,
Sagana sa kanyang matamis na pagkanta
Ang aking puso’y kusang yayakapin
Ang kagustuhan niyang lubos pumanaw.

Ang kaluluwa’y hindi nakatanggap
Ng kanyang karapatang handog ng mga bathala.
Sa buhay na ito, at hindi nagpapahinga
Ang kaluluwa kahit na umahon ito sa Orkus
Sa ilalim ng lupa; subalit aking matatamo
Ang hangarin ng aking puso: ang aking tula.

Halika na, O kapayapaan ng mundo
Ng kadiliman! Mahinahon na ako
Kahit hindi ako akayin ng indayog
Ng aking lira; minsan ay nabuhay ako
Tulad ng mga bathala: hindi na kailangan
Ang dating gawi sa kinabukasan.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
—–SA AKING SARILI
(Halaw mula kay Giacomo Leopardi)

Ngayon magpapahinga ka na sa habang panahon,
Puso kong hapo. Pumanaw na ang huling pangarap
Na paniwala ko’y walang kamatayan.
Napawi na. Taimtim kong nadarama ito,
Namatay na sa kalooban natin
Hindi lang pag-asa sa mahal na mga panaginip
Kundi pati na rin ang pagnanasa rito.
Humimlay ka nang walang hanggan,
Masigasig kang nagsikap.
Walang makagagantimpala sa iyong ginawa,
At di naman karapat-dapat ang mundo sa iyong hininga.

Kapaitan at pagkabagot lang ang buhay,
Putik lang ang daigdig.
Manahimik ka na.
Tumangis sa katapusan.

Sa tao itinakda ng kapalaran
Ang kamatayan.

Layuan ang kalikasan
Na may makahayop na lakas na umiiral
Upang manakit ng sinumang nilalang;
Walang hanggan ang pagkawalang kabuluhan ng lahat.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NASULYAPANG KARATULA NI “ALING ANGGE HILOT”
SA ISANG ESKINITA SA QUIAPO

PASMA — 50 PESOS
PILAY —— 100 PESOS
MASAHE — 300 PESOS
BUNTIS —- 500 PESOS
DULING — 800 PESOS
ULIANIN — 900 + PESOS (PIKS PRAYS)
——- SPESYAL SIRBIS —-

KULAM SA ASAWA — 1000 PESOS

KULAMIN ANG TISMOSA— 2000 PESOS

GAYUMAHIN ANG NOBYA — 5000 PESOS
SPESYAL DESKAWNT — 4,500 PESOS

PAGTANGGAL NG LIBOG — 10,000 PESOS (di garantisado)
—- CHICHAT SA KALULUWA–
DIPENDE SA ORAS — 100 PESOS (5 MINITS) HANGGANG
30 MINITS + 500 PESOS –WALANG TAWAD
—–BULONG —- PARA SA KAGALIT O KAAWAY—
MURA LAMANG PERO SIKRETO, AREGLO NA LANG SA LOOB
KUNG MAY IBANG SAKIT TAWAGIN SI ALING TINAY SA TABI
NG QUIAPO SIMBAHAN, SA TINDAHAN NG BAWANG TAWAS ANTING-ANTING & MIRAKULONG LUHA NG BIRHEN NG TODOS LOS SANTOS

PANSENSYA NA PO KUNG WALANG TINDERA RITO
BAKA NATUTULOG LAMANG O NASA KUBETA

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PAG-ASA: Analekta sa Paghabi ng Bagwis ng Paglalayag

Komadrona ng palaisipan, iligtas mo kami sa mga tuksong ito,
mga bagay na pinagmumulan ng sindak at kilabot:

Bangungot Mag-isa Malason Mamulubi Makulam
Masaktan sa gabi Malayo sa pamilya Mapilay
Mawalan ng sikmura Mawalan ng salapi
Magkasakit sanhi sa mahiwagang dahilan Di makadinig
Di makaamoy Walang pakiramdam Manhid na manhid Walang panlasa
Di masaran ang pinto Pasukan ng isang hayop mula sa lansangan
Gahisin ng pulis o sundalo Di na gagaling muli sa kanser o AIDS

__________________________________

Nailipat mula sa isang payapang pugad tungo sa matris ng ligalig
(taglay o hindi ang hangarin)

Nawindang at puspusang nayanig hanggang magkasira-sira
(kahit walang bisa o talab)

Nailagay sa paraang pumipigil sa alingawngaw at pagkahawa
(kahit sagad ang talab at bisa)

Hindi kinukusa o sinasadya ang paglilipat
Walang tangka o pakay ang kilos at galaw ng mga kamay

Ipagpasiya na ipahinuhod sa nagpaubayang makapangyarihan
ang daloy at dulo ng nagsapalarang buhay–Sino ba ang kapit-bahay ko?

_____________________________

Pinuputakti ang talasalitaan ng mura: putragis, putang ‘na
Pesteng yawa Kupal mo Tarantado Gago Walang-hiya
Ulol Buwisit Hudas Hinayupak Buwang Demonyo–

Tukso’t lalang ng suson-susong kalamidad sa tagisan ng mga uri
Hinagupit nasalanta sapalarang balintuna’t baligho–
Bigkasin mo, Komadrona ng himagsik, ang patalastas:

Sa pamamagitan ng isang mahigpit na panunumpa, upang sa
pagkakaisang ito’y magkalakas na iwasak ang masinsing tabing
na nakabubulag sa kaisipan…at matuklasan ang tunay na landas
ng katuiran at kaliwanagan (sipi sa Kartilla). Maliban kung mamatay ang buto….

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
TUNGKOL SA AWTOR
Kilalang kritiko at manlilikha sa larangang internasyonal, si E. SAN JUAN, Jr. ay dating Fellow ng W.E. B. Du Bois Institute, Harvard University at Humanities Center, Wesleyan Uniersity. Emeritus professor of English, Comparative Literature & Ethnic Studies, siya ay naging fellow ng Harry Ransom Center, University of Texas, Austin. Kasalukuyang professorial lecturer sa Polytechnic University of the Philippines, Manila.

Si San Juan ay awtor ng maraming libro, kabilang na ang Balikbayang Sinta: An E. San Juan Reader (Ateneo University Press), Sapagkat Iniibig Kita (University of the Philippines Press), Tinik sa Kaluluwa; Rizal In Our Time (Anvil Publishing), Alay Sa Paglikha ng Bukang-Liwayway (Ateneo University Press), Salud Algabre (University of San Agustin Publishing House), Balikbayang Mahal: Passages from Exile, Sutrang Kayumanggi & Bukas Luwalhating Kay Ganda (amazon.com), Ulikba (UST Publishing House) at Kundiman sa Gitna ng Karimlan (U.P. Press).

Inireprint kamakailan ng U.P. Press ang kalipunan ng mga panunuring pampanitikan niya. Toward a People’s Literature. Inilathala ng Lambert Academic Publishing Co., Saarbrucken, Germany, ang kanyang Critical Interventions: From Joyce and Ibsen to Peirce and Kingston, kasunod ng In the Wake of Terror (Lexington) at US Imperialism and Revolution in the Philippines (Palgrave).

Ang pinakabagong libro niya ay: Ambil (Philippines Research Center), Lupang Hinirang, Lupang Tinubuan (De La Salle University Publishing House) at Between Empire and Insurgency: The Philippines in the New Millennium (University of the Philippines Press).

 

MULA SA MANDUDULA AT MUSIKERONG NONI QUEANO
Undergrad ako sa UP Diliman nang mabasa ko ang isa sa mga unang aklat ni Dr. E. San Juan Jr. na may titulong, The Art of Oscar Wilde na ginawan ko ng rebyung nalathala sa Philippine Collegian. Mga tatlumpong-taon mula noon, naging guro ko siya sa CL 398 sa UP Diliman pa rin para sa Ph.D. degree ko sa English at Comparative Literature. Sa mahabang panahon, nabasa ko rin ang mga sanaysay at pag-aaral niya ukol sa Kultura at Panitikang Pilipino, at hinangaan ang kanyang malalim at masigasig na mga pag-aaral na nakapagpayaman sa mga pamantayan sa kritisismo hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba’ibang panig ng mundo.
Ikinatutuwa at ikinararangal kong matunghayan ngayon ang kanyang mga bagong obra, partikular na ang mga tula, sa koleksiyong tinawag niyang, Wala, na unang tingin’y nagpaalaala sa aking ng mga dibuhong modernismo sa panitikan, tulad, halimbawa ng nihilism sa panitikang Ruso. Ngunit taliwas sa eksistensiyal angst o epektong absurdismo, ang mga tula ni Prop. San Juan, ay malinaw na may pinag-uugatan sa lipunan at praktikal na buhay ng Pilipino. Una-una, sa paggamit niya ng mga bugtong at talinhaga na marami’y hango rin sa katutubong tradisyon at kulturang Pilipino.—hal., noong bata ako narinig ko na ang bugtong sa pagsasaing ng bigas sa tongko sa abuhan, particular, ang linyang, “Nakaupo si maitim, sinusulot ni mapula, si maputi’y tawang-tawa,” atbp. – at ang mga alaalang ganoon ay nagpapatingkad sa estetikong aliw at pagkaunawa sa mga tula. Nababago ni San Juan ang ilang “canon” o pamantayan sa pagbasa ng tula dito, samakatwid, mula sa pangkaraniwan o tradisyonal, halimbawa, sa tula bilang daluyan ng damdamin (gaya sa tradisyong romantiko, hal. nina Wordsworth o Keats), o kahit sa imahismo.
Dahil sa gamit ng mga palaisipan at talinhaga, tila deretsahang tundos sa isipan at pagmumuni ang estetikong pag-unawa at aliw na dulot ng mga tula, sa halip na mang-antig o maglambitin muna sa damdamin. Gayunman, mula sa palaisipan, luminya ang mga tula lalo na sa hulihan sa pagtukoy ng mga pangkasalukuyang usaping panlipunan –laluna, yaong sa Mindanao, tulad ng insidente sa Mamasapao at pagpaslang kay Marwan, atbp. Malinaw ang mapanghimagsik na pakikisangkot at tuwirang pagturol – sa kabila ng balintunang imahen, hal., sa “neo-konseptuwalistang pinakbet,” – sa mga usaping panlipunan, kahit na hindi maikakaila ang post-modernismong hagupit at disenyo na tiyak na ipinapakita, laluna, ng grupo ng mga tula – “halaw,” ang ilan, aniya sa ibang makata’t intelektuwal – sa mga hulihang pahina ng aklat.
— NONILON V. QUEANO, Ph.D.
Dept of English, University of the Philippines

Posted in AESTHETICS, DISCOURSES ON CONTRADICTIONS, POETICS, SPECULATIVE PROVOCATIONS, UNTIMELY OBSERVATIONS | Tagged , , , , ,

NALIKO SA “DAANG MATUWID” NG MADUGONG REHIMEN


Mendiola-deadbodiesBINALUKTOT NA TRAPIK SA “DAANG MATUWID”

ni E. San Juan, Jr.
Kailan lamang sapilitan tayong na-detour
Ng walang-hiyang Yolandang ibinunyag ang bulok
Na pamamalakad ng gobyernong buktot
Nalubog sa putik ng kasinungali’t korapsyon

Pabalik mula sa Tacloban ng mga Romualdez
Naligaw tayo ng patayan sa Mamasapano, sinilip
Kung saan idinuro ni Marwan si P’Noy nasipit
Utos ng Kanong sa pandarambong di mailigpit

Di naharang nina Jennifer Laude’t Veloso, biktima
Ng patuloy na neokolonya’t alipin ng dayuhang kapital
Liku-likong landas ang tinahak ng berdugong Palparan
Tinutugis ng multo nina Burgos Empeno’t Cadapan

Hirap ituwid ang liku-likong daan nina Marcos & Macapagal
Vigilante ni Cory mula Mendiola’t masaker sa Ampatuan
Daang madugo’y lumawig mula Davao Bukidnon hanggang
Surigao del Sur ng Magahat-Bagani ng AFP, ng Alamar

Di maituwid ang tusong landas nina Monsod at Coloma
Sisihin man ang NPA o Abu Sayyaf at libu-libong Lumad
Dagdag na ang 280 biktima ng rehimeng P’noy, huwag kalimutan
Ang pinaslang sa Hacienda Luisita–Ay naku, matinik na landas

Ang tatahakin ng U.S. imperyalismong sa krisis nahulog
Habang tumatawid sa lupain ng Moro’t Lumad, sinakop
Ng korporasyong kasabwat ng mga oligarko’t trapong
Yumaman sa pagnanakaw–paano na ang hustisyang pangako?

Kung walang katuwiran sa “daang” binaluktot, imbi’t taksil
Ang hagkis na dahas ng gobyernong suwail
Sa masang tuwirang bumabanat, naghihimagsik
Upang tuwiring makamit kalayaa’t kararinlang minimithi. -##

Posted in DISCOURSES ON CONTRADICTIONS | Tagged , , , , , , | 1 Comment